W razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do tej samej nieruchomości, rzeczy albo prawa majątkowego lub niemajątkowego sprawę przestaje prowadzić organ egzekucji administracyjnej i przekazuje ją sądowi.
Oprócz egzekucji sądowej, w ramach której od dłużnika wierzytelności ściąga komornik, może być też prowadzona egzekucja administracyjna. Taką egzekucję obowiązków o charakterze niepieniężnym prowadzi wojewoda. Chodzi tutaj o grzywnę w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze, odebranie rzeczy ruchomej lub nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń, oraz przymus bezpośredni. Egzekucję mogą prowadzić organy jednostek samorządu terytorialnego, kierownicy wojewódzkiej oraz powiatowej służby, inspekcji i straży.
Natomiast należności pieniężne egzekwuje naczelnik urzędu skarbowego. Oprócz niego organem egzekucyjnym jest również dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który ściąga należności z wynagrodzenia za pracę, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, renty socjalnej, z wierzytelności pieniężnych oraz z rachunków bankowych. W ten sposób dochodzi wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, należności pochodnych od nich, a także nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub innych, które zostały wypłacone przez ZUS, a nie mogą zostać potrącone z bieżących świadczeń. Organem egzekucyjnym jest dyrektor izby celnej, który wprawdzie egzekwuje należności pieniężne, ale nie może prowadzić egzekucji z nieruchomości.