W przyszłym tygodniu Sejm rozpocznie prace nad rządowym projektem ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Projektowane propozycje dotyczą między innymi wprowadzenia zmian do ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze w związku ze składaniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Gdy wniosek będzie dotyczył ogłoszenia upadłości dłużnika, którym jest przedsiębiorca wpisany do rejestru, na przykład rejestru dłużników, to wówczas trzeba dołączyć oświadczenie o takim wpisie. Zaproponowano, aby zawierało ono oznaczenie firmy lub nazwę przedsiębiorcy, formę prawna, siedzibę oraz numer we właściwym rejestrze. Jeże-li wniosek o upadłość składa dłużnik, to wówczas powinien wskazać w oświadczeniu również osoby uprawnione do jego reprezentowania.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dlatego składający je w oświadczeniu musi zawrzeć klauzulę, że jest świadomy tej odpowiedzialności karnej. Klauzula zastępuje pouczenie organu o tej odpowiedzialności.