Złożeny przez adwokata lub radcę prawnego wniosek o ogłoszenie upadłości sprzeczny z przepisami ustawowymi będzie zwracany bez wezwania o jego poprawienie. Identyczne konsekwencje będą się wiązać z brakiem uiszczenia przez profesjonalnego pełnomocnika opłaty od składanego wniosku. Takie zmiany przewiduje nowelizacja prawa upadłościowego i naprawczego, która będzie dzisiaj rozpatrywana przez Senat.

Zgodnie z nowymi przepisami, wniesienie przez profesjonalnego pełnomocnika wniosku o ogłoszenie upadłości sprzecznego z kryteriami określonymi w ustawie lub nienależycie opłaconego, zwraca się bez wezwania o jego poprawienie lub uiszczenie opłaty.

W razie ponownego złożenia należycie sporządzonego oraz opłaconego wniosku w ciągu tygodnia od doręczenia zarządzenia o zwrocie poprzedniego będzie on wywoływał skutek od daty pierwotnego wniesienia.

Dłużnik mający ogłosić upadłość powinien więc poważnie zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy adwokata lub radcy prawnego. W myśl nowej ustawy, reprezentacja przez niekompetentnego pełnomocnika może mieć bowiem daleko idące skutki. W przypadku popełnienia błędów w sporządzanym wniosku w lepszej sytuacji pozostaje natomiast ten przedsiębiorca, który popełnił je samodzielnie. Dłużnik, który nie jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, będzie wezwany do uzupełnienia zaistniałych braków.

Nowe przepisy stanowią wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 listopada 2009 r. (sygn. akt P 88/08). Według obecnych przepisów, zwrot wniosku bez wezwania do jego uzupełnienia lub opłacenia następuje zarówno, gdy został on złożony przez samego dłużnika, jak i reprezentującego go adwokata lub radcę. TK uznał, że taka regulacja narusza prawo do sądu. Zwrócony wniosek nie wywołuje bowiem skutków prawnych, zatem zadłużony przedsiębiorca nie może skutecznie wszcząć postępowania o ogłoszenie upadłości. Takie uregulowanie prowadzi niejednokrotnie do nieterminowego złożenia kolejnego wniosku, co grozi dłużnikowi odpowiedzialnością odszkodowawczą, a nawet orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy.