Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej i Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej Stronami, uznając wagę umocnienia i dalszego rozwoju wzajemnej współpracy pomiędzy Prokuraturami obu państw w dziedzinie walki z przestępczością oraz ochrony praw i wolności człowieka przy wykorzystaniu najbardziej skutecznych metod i środków,

porozumiały się w następujących sprawach:

1.Strony realizują współpracę na podstawie niniejszego Memorandum w ramach swych uprawnień i z uwzględnieniem obowiązku przestrzegania ustawodawstwa i umów międzynarodowych swoich państw.

Strony dążą do osiągnięcia praktycznych wyników w zakresie walki z przestępczością oraz ochrony praw i wolności człowieka.

2. Strony organizują konferencje, seminaria i konsultacje w celu wymiany doświadczeń zdobytych w ramach ich działalności, informacji o ich krajowych systemach prawnych i ustawodawstwie, podnoszenia skuteczności wykonywania wniosków o pomoc prawną, a także wymiany doświadczeń krajowych w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, terroryzmu, korupcji i innych przestępstw.

Strony przeprowadzają konsultacje w kwestiach prawnych, między innymi na etapie sporządzania i wykonywania poszczególnych wniosków o ekstradycję i wzajemną pomoc prawną.

Niniejsze Memorandum nie stoi na przeszkodzie Stronom w określaniu innych kierunków i form współpracy, z przestrzeganiem warunków wskazanych w punkcie 1.

3. W celu realizacji niniejszego Memorandum Strony kontaktują się ze sobą bezpośrednio.

Współpraca Stron w ramach niniejszego Memorandum realizowana jest:

ze Strony rosyjskiej - przez Główny Zarząd Międzynarodowej Współpracy Prawnej Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej;

ze Strony polskiej - przez Departament Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Każda Strona wyznaczy jedną lub więcej osób, odpowiedzialnych za utrzymanie kontaktów z drugą Stroną. W ciągu jednego miesiąca od dnia podpisania niniejszego Memorandum Strony przekażą sobie wzajemnie dane osób odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów pomiędzy Stronami.

4. W celu wykonania Memorandum współpraca pomiędzy Stronami realizowana jest na podstawie wniosków w formie pisemnej, przesyłanych pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub za pomocą jakichkolwiek innych urządzeń technicznych zapewniających otrzymanie dokumentów w formie pisemnej. Wnioski mogą być również przekazywane w postaci ustnej z późniejszym pisemnym potwierdzeniem na żądanie Strony wezwanej.

5. Dokumenty sporządzane zgodnie z niniejszym Memorandum przekazywane są wraz z tłumaczeniem na język państwa Strony wezwanej, lub na język angielski, jeżeli w każdym konkretnym przypadku Strony nie postanowią inaczej.

6. Każda ze Stron podejmie środki konieczne do zapewnienia poufnego charakteru informacji i dokumentów otrzymanych od drugiej Strony, o ile nie są one ogólnodostępne w państwie Strony, która je przesłała.

Każda Strona, zgodnie z ustawodawstwem jej państwa, podejmie środki konieczne do zapewnienia takiego stopnia poufności, o jaki wnosi druga Strona.

Informacje i dokumenty otrzymane od Strony wezwanej mogą być wykorzystane do innych celów niż te, w jakich zostały pozyskane, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Strony wezwanej, o ile nie są one ogólnie dostępne w państwie tej Strony.

7. Każda ze Stron pokrywa koszty związane z realizacją postanowień niniejszego Memorandum, które powstały na jej terytorium, jeżeli w konkretnym przypadku Strony nie postanowią inaczej.

8. Wszelkie sprawy sporne związane ze stosowaniem niniejszego Memorandum Strony rozwiązują w drodze konsultacji i pertraktacji.

9. Na mocy porozumienia Strony mogą wprowadzać zmiany i uzupełnienia do niniejszego Memorandum w formie podpisania odpowiednich protokołów.

10. Niniejsze Memorandum nie jest umową międzynarodową i nie narusza praw i obowiązków Stron, wynikających z umów międzynarodowych.

11. Niniejsze Memorandum obowiązuje od dnia jego podpisania.

Od dnia podpisania niniejszego Memorandum stosunki pomiędzy Stronami nie będą regulowane postanowieniami Memorandum pomiędzy Prokuraturą Generalną Federacji Rosyjskiej a Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy organów prokuratury, podpisanym w Warszawie dnia 12 grudnia 2008 roku.

Podpisano w Warszawie w dniu 6 grudnia 2010 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach rosyjskim i polskim.