W poniedziałek po godz. 14 w obecności prezydentów Polski i Rosji Bronisława Komorowskiego i Dmitrija Miedwiediewa dokument podpisali prokuratorzy generalni RP i FR: Andrzej Seremet i Jurij Czajka.

Postanowienia memorandum zawarto na trzech stronach w 11 punktach.

W preambule tego aktu dobrej woli umawiających się stron podkreślono, że memorandum podpisano, "uznając wagę umocnienia i dalszego rozwoju wzajemnej współpracy pomiędzy prokuraturami obu państw w dziedzinie walki z przestępczością oraz ochrony praw i wolności człowieka przy wykorzystaniu najbardziej skutecznych metod i środków".

Z dokumentu wynika, że współpraca na podstawie memorandum odbywa się w ramach ustawodawstwa i umów międzynarodowych swoich państw. "Strony dążą do osiągnięcia praktycznych wyników w zakresie walki z przestępczością oraz ochrony praw i wolności człowieka" - czytamy w dokumencie.

Podkreślono zarazem, że podpisane memorandum nie jest umową międzynarodową i nie narusza praw i obowiązków stron, wynikających z umów międzynarodowych. Moc traci memorandum z 12 grudnia 2008 r. podpisane w Warszawie między Ministerstwem Sprawiedliwości RP a Prokuraturą Generalną FR.

Zgodnie z memorandum Polska i Rosja będą organizować konferencje, seminaria i konsultacje w celu wymiany doświadczeń, informować się o krajowych systemach prawnych i ustawodawstwie, podnosić skuteczność wykonywania wniosków o pomoc prawną, a także wymieniać doświadczenia co do zwalczania przestępczości zorganizowanej, terroryzmu, korupcji i innych przestępstw. Strony mają się konsultować w kwestiach prawnych, m.in. na etapie sporządzania i wykonywania poszczególnych wniosków o ekstradycję i wzajemną pomoc prawną.

Memorandum zakłada, że w celu realizacji jego zapisów strony wyznaczą do wzajemnych kontaktów osoby z Głównego Zarządu Międzynarodowej Współpracy Prawnej rosyjskiej Prokuratury Generalnej, a ze strony polskiej - w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej RP. "W ciągu jednego miesiąca od dnia podpisania niniejszego Memorandum Strony przekażą sobie wzajemnie dane osób odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów" - głosi dokument.

Strony ustaliły formalnie, że pisemne wnioski o pomoc prawną będą mogły być przekazywane pocztą, faksem, pocztą elektroniczną "lub za pomocą jakichkolwiek innych urządzeń technicznych zapewniających otrzymanie dokumentów w formie pisemnej". Mogą one też być przekazywane ustnie z późniejszym pisemnym potwierdzeniem - tak było z pierwszym wnioskiem w sprawie katastrofy smoleńskiej.

Polska i rosyjska prokuratura umówiły się, że zapewnią taki stopień poufności lub tajności otrzymanej informacji, jakiego żąda strona tej informacji udzielająca - o ile nie chodzi o dane ogólnodostępne w państwie strony, która je przesłała.

"Informacje i dokumenty otrzymane od strony wezwanej mogą być wykorzystane do innych celów niż te, w jakich zostały pozyskane, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą strony wezwanej, o ile nie są one ogólnie dostępne" - czytamy w memorandum.

Postanowiono, że wszelkie sprawy sporne związane ze stosowaniem podpisanego memorandum strony rozwiązują w drodze konsultacji i pertraktacji. Można też do niego wprowadzić zmiany czy uzupełnienia - na mocy osobnego porozumienia.