Wiza krajowa będzie uprawniać do wjazdu oraz jednorazowego pobytu lub kilku pobytów na terytorium Polski następujących po sobie, jeżeli trwają łącznie dłużej niż trzy miesiące. Takie poprawki Senatu przyjęli wczoraj posłowie do nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Za akceptacją proponowanych zmian wcześniej opowiedziała się także Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Zgodnie z wprowadzanymi poprawkami minimalny czas wydania wizy krajowej będzie wynosić trzy miesiące. Poprzednia wersja nowelizacji zakładała jedynie skrócenie jej okresu ważności. Dotychczas można było ją uzyskać na pięć lat, po zmianach termin ten został zmniejszony do jednego roku.

Senatorowie zaproponowali także zmianę przepisów ustawy o ewidencji ludności.

Przedstawienie wizy

Zgodnie z treścią zgłoszonej poprawki cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy będzie musiał przedstawić posiadaną wizę. Inne wymogi stawiane będą natomiast w przypadku, gdy osoba mająca obywatelstwo zagraniczne wjechała na terytorium Polski na podstawie umowy znoszącej lub ograniczającej obowiązek posiadania wizy. To samo dotyczy cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony bądź osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich. W takiej sytuacji będą oni musieli okazać dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie swojej tożsamości czy kartę pobytu. Możliwe będzie także przedstawienie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, osiedlenie się bądź pobyt rezydenta długoterminowego WE albo też decyzji o nadaniu statusu uchodźcy, udzieleniu ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z nowelizacją dotychczasowe dokumenty wydawane szefom misji dyplomatycznych, kierownikom urzędów konsularnych, członkom ich personelu, a także innym osobom oraz ich rodzinom będą uprawniały jednocześnie do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Dotychczas wydaje się tym osobom wizy Schengen lub krajowe na okres pełnienia funkcji.

Ustawa zlikwiduje także przepis o wydawaniu tzw. wizy proceduralnej w postępowaniach w sprawie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego WE.

Odmowa wjazdu

Według nowych przepisów odmowa wydania wizy krajowej będzie także możliwa w przypadku figurowania danych cudzoziemca w systemie informacyjnym Schengen. Wyjątki od tej zasady będą musiały być uzasadnione poważnymi przyczynami, w tym względami humanitarnymi lub zobowiązaniami międzynarodowymi.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 7 dni od jej ogłoszenia.