Przepis o odpowiedzialności karnej redaktorów naczelnych za brak zamieszczenia sprostowania narusza konstytucję. Sejm ma 18 miesięcy na poprawienie prawa prasowego.
Trybunał Konstytucyjny wyeliminował z obrotu prawnego przepis karny o zastosowaniu grzywny lub ograniczenia wolności wobec redaktorów naczelnych w przypadku nieopublikowania sprostowania (art. 46 prawa prasowego). Zdaniem TK dotychczasowe uregulowania nie zachowywały precyzji określenia czynu zagrożonego karą.

Nieprecyzyjny przepis