Informacje o terminie i miejscu egzaminu na licencję detektywa zostaną zamieszczane na dwa miesiące przed planowanym terminem sprawdzianu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Głównego Policji oraz komend wojewódzkich policji. Taką poprawkę wprowadził w czwartek Senat do nowelizacji ustawy o usługach detektywistycznych. Nowela trafi ponownie do Sejmu, gdzie posłowie rozpatrzą wprowadzone poprawki.

Senat postanowił, by w przypadku osób, które zgłosiły się na egzamin na licencję detektywa, a z ważnych przyczyn nie przystąpiły do niego, mogły wziąć udział w kolejnym sprawdzianie bez konieczności składania ponownego wniosku. Warunkiem będzie jednak odpowiednie udokumentowanie przyczyn nieobecności na egzaminie w wyznaczonym czasie.

Zgodnie z nowelizacją zwiększy się częstotliwość egzaminów na detektywów, gdyż komendant główny policji będzie przeprowadzał egzamin na detektywa nie rzadziej niż raz na kwartał. Obecnie są one przynajmniej raz na pół roku, i w dodatku organizuje je nie komendant główny, a szefowie wojewódzkich komend policji.

Kandydat na detektywa będzie musiał zgłosić się do Komendy Głównej Policji najpóźniej 30 dni przed terminem testu. Zakres tematyki egzaminacyjnej określi minister spraw wewnętrznych i administracji w rozporządzeniu do ustawy. Jednak musi on obejmować pytania związane z konstytucją, przepisami dotyczącymi ustroju i organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Zakres wymaganej wiedzy obejmie też tematykę ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych. Znajdą się też elementy kryminalistyki i kodeksów: cywilnego i karnego. Nowelizacja znosi jednak obowiązek posiadania wiedzy z wiktymologii (nauka o ofierze przestępstwa) oraz psychologii sądowej.

Przyjęta ustawa zakłada też, że egzamin będzie bez wyjątków jednakowy dla wszystkich. Oznacza to, że np. policjanci oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej nie będą już uprzywilejowani na tych sprawdzianach. Będą musieli przejść całą procedurę egzaminacyjną tak jak pozostali kandydaci.

Nowelizacja znosi wymóg posiadania przez kandydatów odpowiedniej sprawności fizycznej. W ten sposób dostęp do zawodu nie będzie ograniczony dla osób np. o ograniczonej sprawności ruchowej. Pozostanie natomiast konieczność posiadania stwierdzonej orzeczeniem lekarskim zdolności psychicznej do wykonywania tego zawodu.