Firmy telekomunikacyjne będą płacić kary za niewypełnienie warunków porozumienia zawartego z prezesem UKE.
Od decyzji o zatwierdzeniu szczegółowych warunków regulacyjnych będzie przysługiwać odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Taką poprawkę Senatu do nowelizacji prawa telekomunikacyjnego przyjęli posłowie na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta, który ma na to 21 dni.
Operatorzy mający na rynku znaczącą pozycję będą mogli złożyć propozycje szczegółowych warunków wykonywania nałożonych na nich obowiązków regulacyjnych w zakresie dostępu telekomunikacyjne- go. Według nowych przepisów taki wniosek będzie składany do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jego treścią będą mogły być objęte także inne zobowiązania przedsiębiorcy, które przyczyniają się do skutecznej realizacji jego obowiązków regulacyjnych, rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji, wykorzystania nowoczesnej infrastruktury lub zapewnienia użytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami decyzje o zatwierdzeniu szczegółowych warunków regulacyjnych zostanie wydana tylko w przypadku ich zgodności z przepisami prawa oraz nałożonymi na przedsiębiorcę obowiązkami. Kompetencje do wydania takiej decyzji przysługiwać będą prezesowi UKE. Prezes UKE uzyska także uprawnienia do żądania wyjaśnień od operatora, jak również zasięgania opinii ekspertów w tym zakresie. Ostateczna akceptacja lub odmowa zatwierdzenia szczegółowych warunków regulacji będzie musiała być wydana w ciągu 90 dni.
Nowelizacja wprowadza także obostrzenia w stosunku do nierzetelnych operatorów komórkowych. Według nowych przepisów na przedsiębiorców telekomunikacyjnych, który nie wywiązują się z obowiązujących ich szczegółowych warunków regulacyjnych, będą bowiem nakładane kary pieniężne. Chodzi głównie o porozumienia zawierane przez operatorów komórkowych z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Jedną z nich zawarła Telekomunikacja Polska, która miała wybudować 1,2 mln linii telekomunikacyjnych. W zamian za to UKE obiecał, że przez trzy lata nie będzie obniżał stawek hurtowych, które płacą TP inni operatorzy za korzystanie z jej infrastruktury. Urząd miał jednak trudności z wyegzekwowaniem od Telekomunikacji spełnienia umówionego zobowiązania.
Nowe przepisy wejdą w życie w terminie 14 dni od ich ogłoszenia.
90 dni będzie na odmowę lub wydanie szczegółowych warunków regulacji dotyczących usług telekomunikacyjnych