Orzecznictwo sądów administracyjnych wpływa na interpretację przepisów przez organy podatkowe, ale nie zawsze jest respektowane.
Orzeczenia naszych sądów administracyjnych wiążą jedynie w konkretnej sprawie, jednak w rzeczywistości dostarczają innym podatnikom, niebędącym stroną w sprawie, silnych argumentów przy podejmowaniu decyzji o sposobie rozliczenia lub gdy prowadzą spory z organami podatkowymi.
Wprowadzenie możliwości występowania o wiążącą interpretację w zakresie stosowania prawa podatkowego spowodowało, że szczegółowa wiedza o bieżącym orzecznictwie sądowym zyskała na znaczeniu. Lektura publikowanych interpretacji potwierdza, że kluczowe argumenty podnoszone przez podatników na poparcie swojego stanowiska często oparte są na dostępnym orzecznictwie.
Niestety nadal zdarza się, że organy podatkowe stosując prawo lub dokonując jego wykładni, w odpowiedzi na zapytanie podatnika ignorują orzecznictwo, nawet wtedy, gdy jest ono jednolite.
Konieczność uwzględniania orzeczeń sądowych przez ministra finansów, a tym samym organy podatkowe w procesie wykładni potwierdzają sądy administracyjne, np. wyrok WSA we Wrocławiu z 4 listopada 2009 r. (sygn. akt I SA/Wr 1250/09), w którym sąd stwierdził, że organ posiadając argumentację strony popartą stanowiskiem organów podatkowych i orzecznictwem sądów w zbliżonych stanach faktycznych i prawnych, zobowiązany jest odnieść się w sposób szczegółowy do tej kwestii, w szczególności w sytuacji, gdy uznaje stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.
Ma to tym bardziej znaczenie, że przepis art. 14e Ordynacji podatkowej nakłada na ministra finansów obowiązek zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego, dokonując w szczególności jego interpretacji, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Ważne!
Orzeczenia w sprawach podatkowych wydawane są przez NSA oraz 16 wojewódzkich sądów administracyjnych