Minister spraw wewnętrznych i administracji podejmuje działania, dopiero jak jest powódź, trudno mu jednak władczo wpływać na pracę innych ministrów w fazie zapobiegania sytuacjom kryzysowym
Rok 2010 już obfitował w wiele wydarzeń o charakterze kryzysowym. Jaka była rola Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przy takich wydarzeniach jak tegoroczne powodzie?
RCB nie jest służbą reagowania kryzysowego, lecz instytucją ponadresortową, która odpowiada za monitorowanie zagrożeń oraz przepływ informacji. Zadania te wykonywaliśmy najlepiej, jak potrafiliśmy. Pozytywnie nasze wysiłki oceniła sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych.