Najpóźniej do 22 października 2010 r. do godz. 24.00 można zgłaszać listy kandydatów na radnych. Natomiast kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast należy zgłosić do 27 października 2010 r. do godz. 24.00.
Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśniła zasady zgłaszania list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. (informacja nr ZPOW-703-44/10; opublikowana na: www.pkw.gov.pl). Kandydaci na radnych powinni być zgłaszani w formie list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego z okręgów wyborczych, do właściwych komisji wyborczych. Za listę kandydatów uważa się także zgłoszenie jednego kandydata w okręgu wyborczym w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców.
Komitet wyborczy może zgłosić w okręgu tylko jedną listę kandydatów. W przypadku utworzenia koalicji wyborczej i powołania koalicyjnego komitetu wyborczego w celu zgłoszenia wspólnych list kandydatów do danej rady lub sejmiku województwa komitet wyborczy partii wchodzącej w skład koalicji nie może samodzielnie albo w innej koalicji wyborczej zgłaszać list kandydatów do tej rady, jeżeli w okręgu wyborczym została zgłoszona wspólna lista kandydatów.
Listy kandydatów na radnych zgłasza się do właściwej terytorialnej komisji wyborczej najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, tj. do 22 października 2010 r. do godz. 24.00.
Zgłoszenie podpisane przez pełnomocnika wyborczego komitetu lub przez osobę przez niego upoważnioną do zgłoszenia listy może być dostarczone komisji terytorialnej osobiście przez podpisującego zgłoszenie lub przez inną osobę albo nadesłane pocztą lub kurierem.
W przypadku wysłania zawiadomienia przesyłką listową lub kurierem o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do terytorialnej komisji wyborczej.
Każda zgłaszana lista kandydatów w okręgu powinna być poparta podpisami co najmniej:
● 25 wyborców, jeżeli dotyczy zgłoszenia kandydatów do rady gminy w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców,
● 150 wyborców, jeżeli dotyczy zgłoszenia kandydatów do rady gminy w gminie liczącej po- wyżej 20 tys. mieszkańców, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy,
● 200 wyborców, jeżeli dotyczy zgłoszenia kandydatów do rady powiatu,
● 300 wyborców, jeżeli dotyczy zgłoszenia kandydatów do sejmiku województwa.
Prawo zgłaszania kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta przysługuje partiom politycznym, koalicjom partii politycznych, stowarzyszeniom i organizacjom społecznym oraz wyborcom. W wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydenta miast przeprowadzonych łącznie z wyborami do rad gmin uprawnienie to przysługuje tym samym komitetom wyborczym, które utworzono w celu zgłaszania kandydatów na radnych, i które spełniają określone warunki, czyli:
● zarejestrują listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie,
● w każdym z tych okręgów zarejestrują nie mniej kandydatów niż wynosi liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym.
Kandydata na wójta zgłasza się do właściwej gminnej (miejskiej) komisji wyborczej najpóźniej w 25. dniu przed dniem wyborów, czyli nie później niż do 27 października 2010 r. do godz. 24.00.
Ważne!
Po 22 października 2010 r. zgłoszenie listy kandydatów na radnych jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy w terminie przewidzianym dla zgłoszenia list kandydatów w okręgu wyborczym nie zostaną zgłoszone co najmniej dwie listy kandydatów, a liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w okręgu lub mniejsza
Podstawa prawna
Rozdział 15 i 23 ustawy z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 176, poz. 1190).
Rozdział 2 ustawy z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. nr 113, poz. 984 z późn. zm.).