O fotel wójta, burmistrza, prezydenta miasta może się starać każdy obywatel, który ma prawo wybieralności do danej rady gminy. Podobnie jest w przypadku radnych gmin, powiatów i sejmików województw. Kandydat na wójta nie musi jednak stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której startuje w wyborach. Warunek posiadania prawa wybierania do rady gminy oznacza, że kandydat nie może być pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym; pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądowym. Na szefa lokalnego samorządu może kandydować osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat (na radnego – 18 lat), nie była karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i wobec której nie zapadł prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego. Samorządowcem nie może zostać również osoba, wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. nr 63, poz. 425 z późn. zm.). Warto pamiętać, że w wyborach na wójta, burmistrza i prezydenta nie mogą startować obywatele innych krajów Unii Europejskiej, mimo że mogą ubiegać się o mandat radnego.

Zgodnie z samorządową ordynacją wyborczą kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia rozporządzenia prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem wyborów. Partie polityczne, organizacje i wyborcy oraz komitety wyborcze mogą wykonywać czynności określone w ustawie od dnia ogłoszenia rozporządzenia prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów. Czynności podjęte przed tym terminem są nieważne. Równocześnie zgodnie z przepisami w okresie kampanii wyborczej prowadzi się agitację wyborczą na zasadach, w formach, w czasie i w miejscach określonych ustawą. Oznacza to, że każdy wyborca może agitować na rzecz kandydatów na radnych, a także zbierać podpisy popierające zgłoszenia kandydatów, po uzyskaniu pisemnej zgody pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego. Same zaś podpisy popierające zgłoszenia można zbierać w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie jakichkolwiek nacisków zmierzających do wymuszenia poparcia.

To jest tylko część artykułu. W pełnej treści artykułu dowiesz się więcej na temat:

Zasad agitacji

Materiałów wyborczych

Sądowego trybu wyborczego

Szczególnych przywilejów

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zorganizować kampanię wyborczą do organów stanowiących samorządów.