Jeżeli organizator wyjazdu musi zmienić warunki umowy, klient ma prawo zrezygnować z wycieczki. W takim przypadku konsumentowi należy się zwrot wszystkich wniesionych świadczeń. Klient może również wybrać imprezę zastępczą.
Pan Marek wykupił wycieczkę w biurze podróży. Na miesiąc przed wyjazdem dowiedział się, że organizator wyjazdu musiał z przyczyn od siebie niezależnych zmienić trasę wycieczki. W takiej sytuacji pan Marek może albo zaakceptować nowe warunki wyjazdu, albo odstąpić od umowy.
Biuro turystyczne ma prawo przed rozpoczęciem imprezy zmienić istotne warunki umowy, jeżeli te zmiany nastąpią z przyczyn niezależnych od organizatora wyjazdu. Wśród tych przyczyn jako przykład można wskazać np. strajki, zamieszki czy niespodziewane zamknięcie obiektów, które miały być zwiedzane. W takim przypadku prawo nakłada jednak na organizatora wycieczki konkretne obowiązki.

Obowiązki organizatora

Pierwszy z nich to niezwłoczne zawiadomienie klienta o zmianach. W odpowiedzi na to konsument musi poinformować organizatora, czy proponowaną zmianę przyjmuje, czy też odstępuje od umowy. Jeżeli wybierze ten ostatni wariant, należy mu się zwrot wszystkich wniesionych świadczeń. W takim przypadku przedsiębiorca nie może domagać się od klienta zapłaty kary umownej. Klient może również alternatywnie wybrać uczestnictwo w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na udział w imprezie o standardzie niższym za zwrotem różnicy w cenie. Ponadto należy zaznaczyć, że zmiany istotnych warunków umowy mogą być dokonywane tylko w zakresie określonym przepisami, w związku z zaistnieniem szczególnych przesłanek oraz w ograniczonym czasie.

Zmiana ceny

Przed rozpoczęciem imprezy zmianie może ulec także cena wyjazdu. Organizator turystyczny nie może jednak dokonywać dowolnej zmiany w tym zakresie, gdyż ustawa o usługach turystycznych zawiera przepisy mające na celu ochronę konsumentów przed nieuprawnioną zmianą ceny. Po pierwsze, aby zmiana ceny była w ogóle możliwa, stosowne zastrzeżenie na ten temat bezwzględnie powinno znaleźć się w umowie. Dodatkowo prawo przewiduje zamknięty katalog okoliczności, które mogą spowodować wzrost wysokości należności. I tak podniesienie ceny jest dopuszczalne wyłącznie wówczas, gdy wzrosną koszty transportu, opłaty urzędowe, podatki lub inne opłaty należne za takie usługi, albo koszty lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, lub wzrosną kursy walut. W takich przypadkach przedsiębiorca ma obowiązek odpowiednio udokumentować wpływ tych zmian na zmianę ceny wycieczki.

Data wyjazdu

Kolejnym elementem, który ma chronić klienta przed dowolnością ze strony biura w zakresie zmian warunków umowy, jest termin, w którym cena nie może już zostać podwyższona. Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych zmiana ceny może nastąpić na 21 dni przed datą wyjazdu. W przepisie jest mowa o dacie wyjazdu, niektóre z umów o świadczenie usług turystycznych przewidują dojazd własny klientów, a świadczenie usług rozpoczyna się w miejscu docelowym. W takiej sytuacji należy rozumieć, że cena nie może ulegać zmianom w zakreślonym terminie liczonym od daty rozpoczęcia imprezy określonej w umowie.
PRZYKŁAD
Biuro podróży nie może podnieść ceny, powołując się na inne przesłanki
Prawo w sposób wyczerpujący wymienia okoliczności, których wystąpienie może uzasadniać wzrost ceny wycieczki. Dlatego też w umowie nie mogą znaleźć się punkty, które rozszerzałyby katalog tych okoliczności. Tak więc przedsiębiorca nie może obciążać klienta dodatkowymi kosztami, jeżeli np. usługodawca zagraniczny podniósł cenę ze względu na inflację w swoim kraju czy wzrost cen hotelowych. Ryzyko wystąpienia tego typu okoliczności obciąża bowiem organizatora imprezy.
Podstawa prawna
Art. 14 ust. 5 i art. 17 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268).