Opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) ogłosiła komunikat w sprawie wysokości opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych od 1 stycznia 2011 r.

KRRiT postanowiła, że opłata za używanie odbiornika radiofonicznego będzie wynosić:

● 5,35 zł za jeden miesiąc,

● 10,45 zł za dwa miesiące,

● 15,50 zł za trzy miesiące,

● 30,65 zł za sześć miesięcy

● 58,75 zł za rok.

Natomiast opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego będzie wynosić:

● 17,15 zł za jeden miesiąc,

● 33,45 zł za dwa miesiące,

● 49,65 zł za trzy miesiące,

● 98,25 zł za sześć miesięcy,

● 188,30 zł za rok.

Jednocześnie w komunikacie KRRiT przypomniano, że użytkownik odbiornika jest zobowiązany do wniesienia opłaty abonamentowej do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Opłaty na poczet 2011 roku można wnieść już w tym roku według stawek obowiązujących od 1 stycznia 2011 r.

W komunikacie przypomniano, że wnoszenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych.

Rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych dokonuje się urzędach pocztowych w ciągu 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie. Dowodem zarejestrowania odbiornika są:

● wniosek o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych lub

● zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych.

Opłaty abonamentowe wnosi się za pomocą:

● blankietów wpłat spersonalizowanych otrzymanych drogą korespondencyjną lub

● standardowych blankietów wpłat na rachunek bankowy, ogólnie dostępnych w placówkach pocztowych.

Osoby fizyczne uiszczają miesięcznie jedną opłatę (radiową lub radiowo-telewizyjną) niezależnie od liczby używanych odbiorników w gospodarstwie domowym lub w samochodzie – wynika z informacji KRRiT.

Jedną opłatę abonamentową, niezależnie od liczby używanych odbiorników, wnoszą również: publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe oraz domy pomocy społecznej – w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w ich używaniu. Firmy i instytucje wnoszą opłatę abonamentową za każdy używany odbiornik radiowy i telewizyjny.

Podstawa prawna

Ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. nr 85, poz. 728 z późn. zm.).

Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 16 września 2010 r. (www.krrit.gov.pl).