Budynku nie można usytuować w takiej odległości od innych, aby w mieszkaniach zabrakło naturalnego oświetlenia. Należy do niego zapewnić dojście i dojazd z dostępem do drogi publicznej.
Usytuowanie budynku mieszkalnego musi być zgodne z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Zależą one przede wszystkim od rodzaju zabudowy: śródmiejskiej, jednorodzinnej itd. oraz rodzaju budynku: wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej.

Sąsiednia działka

Przy stawianiu budynku mieszkalnego istotna jest jego odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną. Zależeć ona będzie przede wszystkim od tego, którą ścianą (tzn. z oknami, drzwiami czy bez tych otworów) budynek został zwrócony w stronę tej granicy. Odległość między nią a ścianą budynku z oknami i drzwiami nie może być mniejsza niż 4 m. Natomiast wystarczy odległość 3 m, gdy budynek został zwrócony do granicy ścianą bez okien i drzwi skierowanych w jej stronę. Dopuszczalna jest nawet mniejsza odległość, ale pod warunkiem że wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Reklama

Ściana bez okien

Inne warunki muszą spełniać domy jednorodzinne, gdy są stawiane bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką. Na przykład mogą stać nawet bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną wówczas, gdy w tamtą stronę zwrócona jest ściana bez okien lub drzwi, a szerokość działki wynosi mniej niż 16 m. Na tak wąskiej działce dom jednorodzinny może stanąć nawet w odległości 1,5 m od granicy.
Może też stać przy granicy z sąsiednią działką budowlaną i przylegać całą powierzchnią swojej ściany do ściany sąsiedniego budynku, który już tam istnieje albo dopiero został zaprojektowany, ale już wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Jednakże powinny być przy tym spełnione następujące wymogi: część budynku leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki ma długość i wysokość nie większą od tej, którą ma istniejący już budynek albo dopiero zaprojektowany na sąsiedniej działce budowlanej.
Natomiast w razie rozbudowy domu postawionego w odległości mniejszej niż 4 albo 3 m od granicy z sąsiednią działką w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy muszą być zachowane dotychczasowe wymiary budynku. Można go nadbudować nie więcej niż o jedną kondygnację. W dodatku na nadbudowanej ścianie znajdującej się w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie wolno zrobić okien lub drzwi.

Warunki dojazdu

Dojścia i dojazdy do działek budowlanych i budynków oraz urządzeń z nimi związanych muszą umożliwiać dostęp do drogi publicznej, a szerokość jezdni nie powinna być mniejsza niż 3 m. Dojście i dojazd mogą przybrać formę ciągu pieszo-jezdnego o szerokości nie mniejszej niż 5 m albo zamiast dojazdu jego funkcję będzie spełniało dojście o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m. Od dojść i dojazdów prowadzących do działki budowlanej do wejścia do budynku powinno prowadzić utwardzone dojście o szerokości co najmniej 1,5 m, przy czym jedno musi zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku.