Spór o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego, który wynika z umowy z powodu jej nieważności, może być poddany przez strony pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.
Spółka R. wystąpiła z powództwem przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. o ustalenie nieważności umowy. Bank złożył wniosek o odrzucenie pozwu, który oparł na zarzucie zapisu na sąd polubowny.

Właściwość sądu