Konkretny przedsiębiorca będący osobą fizyczną może mieć tylko jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W rejestrze zamieszczone są takie dane, jak PESEL, NIP oraz nazwa firmy i osoby prowadzącej działalność.
Przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej. Postanowił jednak samodzielnie założyć firmę. Wystąpił więc z wnioskiem do organu ewidencyjnego o zawieszenie działalności prowadzonej ze wspólnikiem i wpisanie go do rejestru jako samodzielnego przedsiębiorcy. Organ odmówił nowego wpisu, gdyż wnioskujący figuruje już w rejestrze.

Status przedsiębiorcy

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą jest osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie-będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. Status taki mają również wspólnicy spółki cywilnej. Przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, może podjąć działalność w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (EDG). Wpisu dokonuje organ ewidencyjny, czyli wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W rejestrze zamieszczone są takie dane, jak PESEL, NIP i nazwa firmy, na którą składa się imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 434 kodeksu cywilnego imię i nazwisko przedsiębiorcy jest elementem koniecznym firmy. Dopuszczalne są również włączenie do nazwy firmy pseudonimu czy określenia wskazującego na przedmiot działalności przedsiębiorcy. Organy ewidencyjne mogą odmówić wpisu, jeśli wniosek, mimo wezwania do uzupełnienia, będzie zawierał braki formalne bądź zgłoszenie będzie dotyczyło działalności nieobjętej przepisami ustawy bądź sąd zakazał wykonywania działalności określonej w zgłoszeniu.. Należy jednak zaznaczyć, iż odmowa dokonania wpisu do EDG jest możliwa nie tylko w przypadkach określonych wprost w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Na organach administracji publicznej spoczywa bowiem obowiązek badania zgodności wpisów z innymi przepisami prawa. Jeśli organ stwierdzi, że istnieją przeszkody do pozytywnego załatwienia wniosku, powinien wówczas odmówić wpisu.

Własne oznaczenie

Wpisu do EDG muszą także dokonać osoby, które chcą prowadzić wspólnie działalność w ramach spółki cywilnej. W takim przypadku obowiązek ten ciąży na wszystkich wspólnikach spółki cywilnej. Oznacza to, że każdy z nich z osobna musi wystąpić z wnioskiem o wpis do EDG. Ponadto wnioskującym nie może być spółka cywilna, tylko osoba fizyczna. Spółka cywilna przedsiębiorcą bowiem nie jest i nie wpisuje się jej jako oddzielnego bytu do rejestru. To wspólnicy tworzący spółkę cywilną są przedsiębiorcami. Każdy z nich może wykonywać swoją działalność gospodarczą tylko w formie spółki cywilnej (a więc łącznie z innym przedsiębiorcą) lub w dwojaki sposób: samodzielnie i w ramach spółki cywilnej z innym przedsiębiorcą. Zawsze jednak wspólnik musi we wniosku o wpis do rejestru podać własne, indywidualne oznaczenie, które pozwoli innym uczestnikom obrotu gospodarczego zorientować się, że to właśnie on prowadzi działalność. Ewidencja nie służy bowiem do rejestrowania wszelkich form, w jakich prowadzona jest działalność. Dlatego też nie można domagać się wpisania do EDG pod własnym nazwiskiem i dodatkowo pod nazwą spółki cywilnej.

Samodzielny obowiązek

Skoro to wspólnicy, a nie spółka cywilna, są przedsiębiorcami, niedopuszczalne staje się automatyczne objęcie jednym wpisem wszystkich wspólników spółki cywilnej. Każdy z nich musi samodzielnie wykonać obowiązek wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, podając w odrębnych wnioskach własne oznaczenie przedsiębiorcy. Orzekł tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim (sygn. akt II SA/Go 773/09). Sędziowie zauważyli, że np. określenie we wniosku przedsiębiorcy pod nazwą Biuro Rachunkowe Robert Kowalski Andrzej Nowak Spółka Cywilna obliguje organ do odmowy wpisu, gdyż nie ma tu nazwy indywidualnej.
Tym nie mniej należy zaznaczyć, iż w ewidencji odznacza się także fakt, że indywidualny przedsiębiorca jest wspólnikiem jakiejś spółki cywilnej
PRZYKŁAD
Organ odmówi wpisu, jeśli nie uzupełniono braków w ciągu 7 dni
Przedsiębiorca musi podać we wniosku składanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej przede wszystkim nazwę swojej firmy, w której musi zawrzeć swoje imię i nazwisko. Ponadto konieczne jest wskazanie numeru PESEL, NIP-u i oznaczenie miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Jeśli działalność będzie wykonywana poza miejscem zamieszkania przedsiębiorcy należy również we wniosku wskazać to miejsce. Niezbędne jest też określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z PKD, wskazanie daty rozpoczęcia działalności i numeru telefonu kontaktowego przedsiębiorcy. Jeśli zainteresowany nie wskaże w nazwie firmy swojego imienia i nazwiska, lecz tylko np. pseudonim organ ewidencyjny wezwie do uzupełnienia tego barku w ciągu 7 dni. Gdy przedsiębiorca w tym terminie nie uzupełni braków, organ odmówi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W takim przypadku przedsiębiorca ma 14 dni na odwołanie się od decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Podstawa prawna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).