Projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, który po przyjęciu przez rząd został przekazany do Sejmu, przewiduje złagodzenie wymogów rozpoczynania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne. Chodzi o osoby, które produkują tablice z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi lub bez takich numerów, tylko tłoczą numery rejestracyjne, produkują lub sprowadzają z zagranicy materiały, które mają szczególne znaczenie w produkcji takich tablic bądź przetwarzają materiały mające szczególne znaczenie w produkcji takich tablic.

Zanim przedsiębiorca obecnie rozpocznie produkcję, musi złożyć wniosek o zezwolenie, dołączyć do niego zaświadczenie o niekaralności i kopie zaświadczeń o nadaniu numerów REGON i NIP.

Zmiana wprowadzona przez projekt ustawy jest istotna, bo umożliwi prowadzenie działalności wytwórcom tablic rejestracyjnych tylko po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej. Natomiast obecnie zanim przedsiębiorca rozpocznie prowadzenie takiej działalności, musi uzyskać zezwolenie. Projekt ogranicza też formalności, jakie powinien załatwić przed rozpoczęciem tej działalności. Do wniosku o wpis nie będzie już musiał dołączyć dodatkowych dokumentów, a zamiast kopii zaświadczeń o nadaniu numerów REGON i NIP, wystarczy, że tylko wpisze te numery do wniosku, a zamiast przedłożenia zaświadczenia o niekaralności złoży oświadczenie w tej sprawie. Musi też złożyć certyfikat i oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko dokumentom.

Aby złagodzić procedury rozpoczynania działalności gospodarczej przez tę grupę przedsiębiorców, projekt proponuje nowelizację ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Oprócz tego również przewiduje, że wniosek o wpis do rejestru będzie określał firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS albo w ewidencji działalności gospodarczej, numer NIP oraz adres siedziby i adresy jednostek, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.).