W sytuacji gdy przedsiębiorca nie chce przyjąć wadliwego towaru, klient może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów. Jego interwencja pozwala rozwiązać spór bez pomocy sądu.
W przypadku każdej spornej sytuacji z przedsiębiorcą lub wątpliwości związanych z zawarciem umowy konsumenci mogą liczyć na pomoc miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. Czynności podejmowane przez rzecznika są bezpłatne, a zwrócić się do niego o pomoc może każda osoba fizyczna. Rzecznicy konsumentów mają swoje siedziby w większości miast powiatowych. Fizycznie ich biura znajdują się najczęściej w starostwach powiatowych. Zakres kompetencji rzeczników jest dość szeroki. Ich zadaniem jest przede wszystkim udzielanie poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Mogą oni także interweniować u przedsiębiorców, którzy naruszyli interesy konsumentów. Jeżeli taka interwencja nie pomoże, rzecznik ma prawo wytoczyć powództwo na rzecz konsumenta lub – za jego zgodą – wstąpić do już toczącego się postępowania. Ponadto rzecznik konsumentów może pełnić rolę oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.
Należy jednak pamiętać, że rzecznicy podejmują działania jedynie w granicach ściśle określonych prawem. Poszkodowany konsument nie może więc żądać, aby rzecznik np. nałożył karę na przedsiębiorcę, czy też pomógł mu sporządzić testament lub umowę darowizny.
Aby znaleźć najbliższe- go powiatowego rzecznika, można skorzystać z wyszukiwarki, która zamieszczona jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Korzystając z tego narzędzia, konsument powinien wybrać zagadnienie, którego dotyczy problem, a następnie województwo i miasto, w którym mieszka. Dzięki temu uzyska adres do rzecznika oraz innych instytucji świadczących pomoc konsumencką w jego regionie. Warto bowiem dodać, że konsument może szukać pomocy także organizacji pozarządowych współfinansowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czyli Federacji Konsumentów i Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Bezpłatne porady udzielane są również pod numerem telefonu 0 800 800 008.
Natomiast w sytuacji, gdy działania przedsiębiorcy naruszają zbiorowe interesy konsumentów, sprawą zajmie się prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organ ten nie podejmuje jednak działań w sprawach indywidualnych.
Kiedy konsument może się zwrócić o pomoc do rzecznika
● gdy ma wątpliwości co do zgodności z prawem postanowień umowy, którą zamierza podpisać,
● gdy przedsiębiorca nie chce przyjąć zwrotu wadliwego towaru
● gdy ma problemy z dochodzeniem praw wynikających z udzielonej mu gwarancji
● gdy przedsiębiorca próbuje nałożyć na konsumenta nieuzasadnione dodatkowe koszty
PODSTAWA PRAWNA
Art. 633 – 634 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
Art. 37 i art. 39 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1319 z późn. zm.).