Zgodnie ze specustawą o inwestycjach drogowych odszkodowanie za ograniczone prawo rzeczowe, które wygasło w wyniku wywłaszczenia nieruchomości, otrzyma osoba, której to prawo przysługiwało.
Nieruchomość obciążona służebnością przejazdu została przeznaczona pod drogi publiczne. Wysokość odszkodowania za wywłaszczenie, jakie otrzyma dotychczasowy właściciel nieruchomości, zostanie zmniejszona o kwotę równą wartości tego prawa.
Ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na nieruchomości, która ma być przejęta pod drogę publiczną, wygasają z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZnRID) stała się ostateczna. Z chwilą wygaśnięcia tych praw (należy do nich: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i hipoteka) osoby, którym takie prawa przysługiwały, nabywają uprawnienie do odszkodowania za utracone prawa. Odszkodowanie to ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o ZnRID przez organ pierwszej instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.