Jeśli prawo do premii gwarancyjnej jest realizowane w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, uzyskane środki wchodzą w skład majątku wspólnego. Nie ma znaczenia, że wkład został zgromadzony przez jednego z małżonków przed zawarciem małżeństwa.
Dla rozstrzygnięcia, do jakiego majątku wchodzi premia wypłacona z książeczki mieszkaniowej, decydujące znacznie ma chwila realizacji prawa do premii. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Białymstoku. Jeżeli więc prawo do premii gwarancyjnej jest realizowane w okresie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, to nawet jeśli wkład na książeczce mieszkaniowej został zgromadzony wyłącznie przez jednego z małżonków przed zawarciem małżeństwa, to uzyskana premia jako dochód z majątku osobistego tego małżonka z mocy art. 31 par. 2 pkt 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. Takie rozumienie premii gwarancyjnej jako dochodu z majątku osobistego zgodne jest też ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem praw płynących z książeczki mieszkaniowej, w tym przypadku prawa do uzyskania premii gwarancyjnej, którego realizacja ma służyć zwiększeniu środków, jakie małżonkowie przeznaczają na zaspokojenie wspólnych potrzeb mieszkaniowych.
Podkreślić należy, że pogląd, iż premia gwarancyjna, jak i oczywiście odsetki od wkładu na książeczce mieszkaniowej uzyskane w trakcie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej, wchodzą w skład majątku wspólnego, znajduje też oparcie w orzecznictwie Sądu Najwyższego (wyrok SN z 9 kwietnia 1997 r., III CKU 10/97).
Postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku, sygn. akt II Ca 160/10