Plan odnowy miejscowości jest dokumentem, który określa strategię działania w sferze społecznej i kulturalnej oraz gospodarczej wsi na co najmniej okres pięciu lat. Dopuszczalne jest również opracowanie tego dokumentu na dłuższy okres. Podstawą do opracowania planu odnowy powinien być gminny plan rozwoju lokalnego.

Plan odnowy powinien być opracowany na podstawie danych zebranych podczas zebrań wiejskich, dostępnych statystyk lokalnych, wojewódzkich i krajowych, analiz i opracowań, w tym opracowań historycznych miejscowości i całej gminy.

Wymogi planu

Plan powinien być przede wszystkim starannie opracowany, nie tylko po to, by otrzymać pomoc finansową ze środków unijnych. Zawarte informacje muszą charakteryzować miejscowość. Ukazywać powinien historię tych ziem. Innymi słowy należy stworzyć analizę zasobów ludzkich i materialnych oraz społecznych i gospodarczych, które przyczynią się do rozwoju miejscowości. W tym przypadku najlepsza jest analiza SWOT (plusy i minusy danej miejscowości), w której autorzy poddają wnikliwym badaniom mocne i słabe strony miejscowości oraz szanse i zagrożenia jej rozwoju w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz przed jego realizacją i po niej.

Określone muszą być także kierunki rozwoju oraz planowane przedsięwzięcia wraz z kosztorysem i harmonogramem planowanych działań. Plan odnowy miejscowości ma przede wszystkim przyczynić się do podniesienia standardu życia i pracy we wskazanej miejscowości poprzez m.in. realizacje określonych priorytetowych inwestycji. Planowane przedsięwzięcia mają zaktywizować mieszkańców do działań prospołecznych, a w konsekwencji przyczynić się do podniesienia atrakcyjności całej miejscowości przynajmniej w regionie i w kraju.

Szczegóły przedsięwzięcia

Poszczególne inwestycje wskazane w planie muszą mieć charakter odnowy i rewitalizacji miejscowości. Powinny przyczyniać się tym samym do podniesienia morale jej mieszkańców, a także polepszenia warunków bytowych.

W konsekwencji realizacji przedsięwzięcia i celów rozwojowych określonych w planie mieszkańcy będą mogli pozyskać środki zewnętrzne dla jeszcze lepszego rozwoju wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi” oraz działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Plan powinien być dokumentem otwartym, który w zależności od potrzeb i uwarunkowań finansowych może być aktualizowany w każdym momencie.

Co należy zamieścić w planie odnowy wsi

Plan odnowy miejscowości powinien zawierać:

● ogólną charakterystyką miejscowości,

● analizę zasobów miejscowości,

● inwentaryzację zasobów społecznych,

● analizę infrastruktury komunalnej: gazownictwo, wodociągi, telefonizacja, drogi itp.,

● planowaną wizję rozwoju miejscowości,

● wykorzystanie walorów środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dla potrzeb rozwoju turystyki rekreacji,

● zasady utrzymania i wzmocnienia tożsamości miejscowości oraz wartości życia wiejskiego