Prawidłowość przetwarzania danych osobowych w CBA będzie kontrolował pełnomocnik powoływany przez szefa biura. Jeśli dojdzie do złamania przepisów, zostanie zawiadomiony o tym premier.
W Dzienniku Ustaw pojawił się tekst nowelizacji ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Przewiduje on zmiany m.in. w zakresie definicji korupcji, uprawnień pełnomocnika do kontrolowania działań polegających na przetwarzaniu danych, wykonywania oględzin oraz innych przepisów służących poprawie funkcjonowania CBA.
Nowela wprowadza zasadę, że do przetwarzania wszelkich informacji, w tym danych osobowych, przez CBA stosuje się bezpośrednio przepisy o ochronie danych osobowych oraz przepisy o ochronie informacji niejawnych. Szef CBA będzie ponadto powoływał pełnomocnika do kontrolowania wszelkich działań polegających na przetwarzaniu danych.
W przypadku naruszenia przepisów ustawy o CBA oraz przepisów o ochronie danych osobowych pełnomocnik podejmie działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia. Zawiadomi o tym niezwłocznie premiera i szefa biura. Pełnomocnik będzie miał zapewnioną niezależność od szefa CBA działającego jako administrator danych osobowych. Zwolnienie ze służby lub odwołanie pełnomocnika z pełnionej funkcji będzie wymagało bowiem zgody premiera.
Zmieni się również procedura oględzin osób kontrolowanych przez funkcjonariuszy CBA. Kontrolowanego, u którego ma nastąpić taka czynność, będzie trzeba zawiadomić jeszcze przed rozpoczęciem czynności o jej celu i wezwać do okazania wskazanych przedmiotów. Protokół oględzin będzie musiał zawierać oznaczenie sprawy, z którą czynność ta ma związek, miejsce, datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia czynności. Wskazane w nim będą musiały zostać także osoby uczestniczące w czynności, przedmioty poddane oględzinom wraz z ich opisem, jak też oświadczenia i wnioski uczestników czynności.
Dane uzyskane w wyniku oględzin będą stanowić tajemnicę prawnie chronioną i będą podlegać ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Omawiane przepisy nowelizacji mają wejść w życie 2 września 2010 r.