Nową definicję korupcji oraz zmianę zakresu zbierania i przechowywania danych osobowych przez CBA przewiduje projekt nowelizacji ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, który wczoraj przyjął rząd.
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym uznaje za korupcję przy wykonywaniu funkcji publicznych obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie lub przyjmowanie nienależnej korzyści majątkowej lub osobistej dla siebie lub innej osoby. Korupcją w rozumieniu ustawy będzie też przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu tych funkcji.
Autorzy projektu chcą wprowadzić także nową definicję korupcji w sektorze prywatnym. Będą to obietnice i propozycje łapówkarskie, a także wręczanie lub przyjmowanie nienależnych korzyści majątkowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z udziałem mienia państwowego lub komunalnego. Wprowadzone zawężenie (mienie państwowe i komunalne) wskazuje w sposób bardziej precyzyjny, niż czyniły to dotychczasowe przepisy, granice ingerencji funkcjonariuszy CBA w swobodę działalności gospodarczej.

Dane wrażliwe za zgodą sądu

W projekcie zaproponowano również zmianę zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny zasad zbierania przez CBA danych szczególnie wrażliwych. Chodzi o informacje dotyczące np. pochodzenia rasowego, etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym. CBA będzie mogło zbierać takie dane wówczas, gdy będzie to niezbędne w celu wykrycia przestępstw. Gdy będą niezbędne do wykrycia przestępstwa, to na uzyskanie tych informacji od administratora zbioru danych potrzebna będzie zgoda sądu. Sąd wyda ją na pisemny wniosek szefa CBA w ciągu pięciu dni.

Wyjątkowe sytuacje

W sprawach niecierpiących zwłoki, gdy oczekiwanie na zgodę mogłoby spowodować utratę informacji, szef CBA może zarządzić zbieranie tych danych i jednocześnie zwrócić się z wnioskiem do sądu o wydanie postanowienia. Gdy sąd nie udzieli zgody, to szef CBA powinien wstrzymać zbieranie danych i zarządzić niezwłoczne komisyjne zniszczenie zgromadzonych informacji.
Projekt przewiduje obowiązek nałożenia dodatkowych obowiązków na administratora zbioru danych. Musi je udostępnić funkcjonariuszowi CBA, który okaże legitymację służbową i pisemne upoważnienie od szefa CBA, z podaniem zakresu danych konkretnej osoby. Dane te będzie można przekazywać też w drodze teletransmisji pod warunkiem podania, kto i kiedy je uzyskał oraz czy istnieją zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie ich w innym celu.
Wprowadzenie zmian do ustawy o CBA wymusił Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z 23 czerwca 2009 r. sygn. akt K 54/07, orzekł o utracie mocy z dniem 3 lipca 2010 r. niektórych zaskarżonych przepisów tej ustawy.
Korupcja w projekcie nowelizacji ustawy o CBA
● obiecywanie, proponowanie lub wręczanie nienależnej korzyści majątkowej lub osobistej osobie wykonującej funkcje publiczne
● żądanie lub przyjmowanie przez osobę wykonującą funkcje publiczne nienależnej korzyści majątkowej lub osobistej dla siebie lub innej osoby
● przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie przez osobę wykonującą funkcję publiczną
● obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie lub przyjmowanie nienależnej korzyści majątkowej lub osobistej, w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przy wykorzystaniu mienia państwowego lub komunalnego.