Zbyt mała liczba planów miejscowych uważana jest za barierę rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma uprościć i przyspieszyć procedury wydawania tych dokumentów, w których będzie podana kolorystyka obiektów budowlanych, a nawet zasady i warunki sytuowania małej architektury.
Uproszczenie procedur planistycznych, ułatwienie sporządzania planów oraz dostosowanie ich do realnych potrzeb terenu zakłada podpisana przez p.o. prezydenta nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ma przyspieszyć powstawanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uprościć procedury opracowania studium uwarunkowań. Zbyt mała liczba miejscowych planów uważana jest przez inwestorów za główną barierę rozwoju budownictwa w Polsce. W Warszawie tzw. pokrycie terenu planami nie przekracza 15 proc. powierzchni, w Krakowie – 10 proc., a w Poznaniu – 12 proc.

Procedury w gminie

Do zadań własnych gminy należy m.in. uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Najpierw rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium, a następnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta rozpoczynają procedurę związaną ze sporządzeniem go. Ogłaszają o przystąpieniu do sporządzenia studium w prasie miejscowej poprzez obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty, oraz wskazują termin, miejsce i formę składania wniosków.

Opiniowanie i uzgodnienia

Organ wykonawczy gminy, którym jest wójt albo prezydent miasta, będzie rozpatrywał wnioski, sporządzając studium i uwzględniając plan zagospodarowania przestrzennego województwa. Uproszczone zostały procedury planistyczne, ponieważ wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, procedurę uzgodnień zastępuje się procedurą opiniowania. Zmieniła się też procedura dotycząca uzgadniania projektu studium.
Wójt będzie występował do zarządu województwa o uzgodnienie zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i do wojewody w związku z ustaleniami z planów rządowych. Natomiast o opinię zwróci się m.in. do starosty powiatowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków, organów wojskowych i bezpieczeństwa państwa. Zwraca się też o opinię do regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Tylko przez 7 i 21 dni

Nowe przepisy skracają procedury przy pracach nad studium. Projekt studium do publicznego wglądu zostanie wyłożony na co najmniej 21 dni, a nie na 30, jak ustawa przewidywała dotychczas. Co najmniej 7 dni przed wyłożeniem (zamiast 14 do tej pory) projekt powinien zostać ogłoszony w prasie miejscowej przez obwieszczenie oraz w sposób przyjęty w danej miejscowości. Organizowana jest też dyskusja nad przyjętymi w studium rozwiązaniami. Następnie organ wykonawczy gminy sporządza projekt planu miejscowego. Wprowadzone nowymi przepisami zmiany dotyczą również elementów, które powinny zostać w tym planie obowiązkowo określone. Wprowadzono obowiązkowe ujęcie m.in. maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej liczby miejsc do parkowania. Plan musi obejmować też sposób usytuowania obiektów budowlanych. Plan podaje kolorystykę obiektów budowlanych, a nawet zasady i warunki sytuowania małej architektury.