Przed bezprawną egzekucją można się bronić. Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne zobowiązany jest do przestrzegania ustawy o komornikach i egzekucji oraz kodeksu postępowania cywilnego. Dokonywane przez niego czynności muszą również spełniać wymogi rozporządzenia w sprawie czynności komorników.

Wnoszenie skargi na komornika

Najczęściej wykorzystywanym środkiem, za pomocą którego dłużnik może się bronić przed bezpodstawnymi czynnościami egzekucyjnymi, jest skarga na czynności komornika, którą kieruje się do sądu rejonowego. Jej przedmiotem może być naruszenie przepisów proceduralnych. Pismo powinno określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano (np. komornik nie umarza postępowania egzekucyjnego mimo utraty tytułu wykonawczego).

Skargę może złożyć nie tylko dłużnik, ale także inne osoby, których prawa zostały naruszone bądź zagrożone (np. wierzyciel). Kodeks postępowania cywilnego określa tygodniowy termin na wniesienie skargi. W zależności od sytuacji skarżącego termin liczy się od dnia dokonania bezpodstawnej czynności bądź od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności, a gdy takiego nie było – od dnia, w którym czynność powinna być dokonana.

Skargi na czynności komornika nie stosuje się do przewlekłości postępowania. W takiej sytuacji strona ma prawo złożyć do sądu, w którego okręgu siedzibę ma komornik, innego rodzaju skargę: na przewlekłość. Sąd może zasądzić nawet do 20 tys. zł od komornika za jego opieszałość, a nadto zobowiązać go do podjęcia określonych działań.

Gdy działania komornika wyrządzają szkodę, można zażądać od niego odszkodowania. Komornik ponosi bowiem odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności. Warto pamiętać, iż przesłanką do odpowiedzialności komornika nie jest wina, ale sama bezprawność jego działania. Do uzyskania odszkodowania wystarczy wykazanie naruszenia przepisów, wysokości szkody oraz związku przyczynowego między naruszeniem a szkodą.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób dłużnik może się bronić przed komornikiem.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:
- Powództwa przeciwegzekucyjnego
- Pozwu małżonka
- Zwolnienia zajętego przedmiotu
- Jak wygląda wzór skargi na czynności komornika