Uproszczone procedury wywłaszczania nieruchomości pod budowę polderów przeciwpowodziowych, zbiorników retencyjnych czy wałów przeciwpowodziowych – przewiduje przyjęta przez Sejm, wraz z częścią poprawek senackich, ustawa o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Teraz nowa ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Co do zasady, dwu-, a nawet trzyetapowy proces nabywania nieruchomości pod inwestycje przeciwpowodziowe – ustalenie lokalizacji, negocjacje z właścicielem, wywłaszczenie – zostaną sprowadzone do jednej decyzji. Połączenie kilku decyzji w jedną ma znacznie przyspieszyć procedurę inwestycyjną, jak to jest w przypadku inwestycji drogowych.

Ustawa zakłada, że wysokość odszkodowania za wywłaszczenie ma być w pierwszej kolejności ustalana z właścicielem np. danego terenu. Jednak w sytuacji gdy w drodze negocjacji nie dojdzie do porozumienie, to wówczas wysokość odszkodowania ustali wojewoda.

Posłowie przyjęli m.in. poprawkę Senatu, która modyfikuje katalog inwestorów prowadzących inwestycje przeciwpowodziowe. Zgodnie z przyjętym brzmieniem przepisów są nimi: regionalne zarządy gospodarki wodnej, urzędy morskie, województwa, powiaty i gminy. Wcześniej ustawa przewidywała, że inwestorami mogą być dyrektorzy regionalnego zarządu gospodarki wodnej, marszałkowie województw, starostowie, wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast. Sejm przyjął też poprawkę pozwalającą inwestorowi, a nie wojewodzie, uczestniczyć w negocjacjach wysokości odszkodowań za przejęcie nieruchomości potrzebnej pod inwestycje przeciwpowodziowe.

Szybsze procedury wywłaszczenia pod budowę m.in. wałów i zbiorników retencyjnych wejdą w życie 14 dni po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw. Ustawę musi jeszcze podpisać prezydent.