Właściciel nieruchomości poniżej 5 ha nie musi już dwukrotnie odwiedzać notariusza, aby sprzedać ziemię. Nie musi czekać na decyzję Agencji Nieruchomości Rolnych o skorzystaniu z prawa pierwokupu.
Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która ogranicza prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów rolnych. Zgodnie z nowymi zapisami Agencji przysługuje pierwokup z mocy ustawy, gdy przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha. Ale uwaga, jeśli sprawa dotycząca wykonania prawa pierwokupu (nabycia) nieruchomości została wszczęta przed wejściem w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, a więc bez ograniczenia co do powierzchni ziemi.
– Bardzo pozytywnie oceniamy tę propozycję. Dotychczasowe rozwiązania przynosiły pieniądze notariuszom, a dla rolników kupujących działki stwarzały problemy i generowały niepotrzebne koszty – mówi Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.
Dotychczas znaczna część nieruchomości faktycznie nierolnych (np. budowlanych) była traktowana w obrocie przez notariuszy formalnie jako nieruchomości rolne, tylko ze względu na wygaśnięcie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W konsekwencji czas sprzedaży takich działek był znacznie dłuższy niż w przypadku działki nierolnej, gdyż najpierw trzeba było sporządzić u notariusza warunkową umowę sprzedaży, następnie zaoferować ziemię Agencji i dopiero jeśli ta w ciągu 30 dni nie skorzystała z prawa pierwokupu, można było sporządzić umowę przenoszącą własność nieruchomości (znów u notariusza).
Podstawa prawna
Ustawa z 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2010 r. nr 110, poz. 725).