Właściciele zakupionych od Agencji Nieruchomości Rolnych ziem mają problem z wykreśleniem z ksiąg wieczystych wpisu o przysługującym Agencji prawie odkupu tych nieruchomości w ciągu 5 lat od ich sprzedaży. Tymczasem przepisy, w oparciu o które takie zastrzeżenie było wpisywane do działu III ksiąg wieczystych, utraciły moc z dniem wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego uznającego je za niekonstytucyjne, tj. 29 marca 2010 r.

– Na skutek orzeczenia TK, pomimo wpisu prawa odkupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych, wykonywanie tego prawa przez Agencję jest obecnie niemożliwe – przyznaje Grażyna Kapelko, rzecznik prasowy ANR.

Niestety brak klarownej sytuacji prawnej powoduje, że w księgach nadal widnieje martwy zapis, co może skutecznie zniechęcić potencjalnego nabywcę do kupna nieruchomości obciążonej odkupem. Problem jest duży, bo ANR w okresie ostatnich 7 lat zawarła ponad 80 tys. transakcji sprzedaży nieruchomości rolnych.

– Co do zasady, prawo odkupu zawarte było w każdej takiej umowie – mówi Grażyna Kapelko.

Tylko z pomocą Agencji

Kłopotliwego wpisu w dziale III księgi wieczystej właściciel nieruchomości może się skutecznie pozbyć tylko w jeden sposób – za pomocą Agencji Nieruchomości Rolnych. Pierwszy krok to wystąpienie do Agencji o wydanie oświadczenia wyrażającego zgodę na dokonanie wykreślenia prawa odkupu.

Agencja zapewnia, że zainteresowani uzyskują oświadczenie bez zbędnej zwłoki.

Następnie konieczne jest złożenie do sądu wieczystoksięgowego wniosku o wpis, polegający na wykreśleniu prawa odkupu. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie Agencji.

W przypadku, gdy ANR nie wyrazi zgody na wykreślenie prawa odkupu z księgi wieczystej, nabywcy pozostanie prawo złożenia pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.