Firmy poszkodowane w wyniku powodzi będą mogły zaciągać pożyczki, które będą automatycznie umarzane. Takie rozwiązanie przewiduje projekt o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki. Wczoraj został on przyjęty przez Radę Ministrów.

Projekt przewiduje udzielanie pożyczek przedsiębiorcom, którzy ponieśli straty w wyniku klęski żywiołowej. Projektodawcy proponują, aby pożyczki były udzielane do wysokości szkody, jaka powstała w wyniku klęski, lecz nie więcej niż 50 tys. zł. Przyznane wsparcie nie będzie mogło ponadto przekraczać różnicy pomiędzy wysokością poniesionej straty a odszkodowaniem wypłaconym przez ubezpieczyciela. Co więcej, w czasie tej samej klęski będzie można skorzystać z pomocy tylko jeden raz.

Zgodnie z projektem pożyczki mają być udzielane jedynie małym przedsiębiorcom zatrudniającym nie więcej niż 50 osób. Będą mogły z nich skorzystać te firmy, które podlegają przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jak również prowadzące działalność wytwórczą, usługową lub handlową oraz gospodarstwa agroturystyczne. Prawo do ubiegania się o pomoc finansową będą mieli także przedsiębiorcy, którzy zawiesili swoje usługi przed wystąpieniem klęski. Pożyczek nie będą mogły jednak uzyskać te firmy, które otrzymały już inną pomoc ze środków publicznych na pokrycie szkód.

Projektodawcy proponują, aby przydzielaniem pożyczki zajmowały się fundusze pożyczkowe, na podstawie umów zawartych z ministrem właściwym do spraw gospodarki. Termin do złożenia wniosku w tej sprawie będzie wynosił 6 miesięcy od daty wystąpienia klęski żywiołowej. W celu uzyskania pomocy przedsiębiorca będzie musiał dołączyć zaświadczenie, że poniesiona przez niego szkoda jest wynikiem klęski, wydane przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta właściwego dla miejsca działalności gospodarczej. Będzie musiał także złożyć oświadczenia stwierdzające, że spełnia warunki wymagane do objęcia go pomocą. Uprawnionym do oszacowania strat będzie rzeczoznawca majątkowy bądź ubezpieczyciel.

Zgodnie z projektem przedsiębiorca będzie musiał wykorzystać otrzymane pieniądze wyłącznie na usunięcie szkód w powstałych w wyniku klęski. Firmy będą miały na to 6 miesięcy od zawarcia umowy z funduszem, w tym okresie będą musiały również rozliczyć się z otrzymanej pożyczki. W uzasadnionych przypadkach, termin ten będzie przedłużany o kolejne 3 miesiące. W razie wykorzystania pomocy na poniesione szkody, pożyczka będzie przez fundusz umarzana automatycznie. Nieubezpieczone firmy będą musiały natomiast spłacić 25 proc. przyznanej kwoty, co wyniesie maksymalnie 12,5 tys. zł. W przypadku przeznaczenia pieniędzy na inny cel przedsiębiorca będzie zobowiązany do jednorazowego zwrotu całej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia zawarcia umowy.

Warunki uzyskania pożyczki:

● przedsiębiorca zatrudniający nie więcej niż 50 osób

● poniesienie szkód w wyniku klęski żywiołowej

● brak korzystania z innego źródła pomocy finansowanego ze środków publicznych

● złożenie w terminie 6 miesięcy od powstania szkody wniosku do funduszu pożyczkowego

● zaświadczenie wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta o poniesieniu strat przez firmę

● oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu warunków do objęcia go pomocą