Istnieją trzy różne postępowania będące alternatywą w stosunku do postępowań krajowych, mające służyć wierzycielom, którzy chcą wyegzekwować należne świadczenie od zagranicznego dłużnika. Są to:

● postępowanie o nadanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego,

● postępowanie o nadanie europejskiego nakazu zapłaty

● europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń

EUROPEJSKI TYTUŁ EGZEKUCYJNY

Rozporządzenie WE nr 805/2004 wprowadziło, w miejsce dotychczasowej procedury uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych, instytucję europejskiego tytułu egzekucyjnego (ETE). Główną zaletą nowego postępowania ma być brak potrzeby zatwierdzania przez organ sądowy w drugim państwie członkowskim wydanego orzeczenia oraz, co za tym idzie, uniknięcie opóźnień i dodatkowych kosztów. Chodzi przede wszystkim o to, aby wierzyciel, którego dłużnik ma miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim UE, mógł po uzyskaniu zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego prowadzić egzekucję bez potrzeby wszczynania jakichkolwiek postępowań pośrednich w państwie członkowskim wykonania.

Rozporządzenie to stosuje się do państw członkowskich Unii Europejskiej, z wyjątkiem Danii, do spraw cywilnych i handlowych o charakterze transgranicznym. Ponadto ma ono zastosowanie wyłącznie do roszczeń pieniężnych bezspornych i wymagalnych. Pojęcie „roszczenie bezsporne” obejmuje wszystkie te sytuacje, w których dłużnik nie kwestionuje rodzaju i wysokości dochodzonego roszczenia bądź poprzez jego wyraźne lub dorozumiane uznanie, bądź pasywne zachowanie w toku procesu.

Tytułami egzekucyjnymi podlegającymi zaświadczeniu ETE są:

● orzeczenia sądowe,

● ugody sądowe,

● dokumenty urzędowe.

Tytuły te muszą dotyczyć roszczeń bezspornych. Zaświadczenie ETE, może być nadane wyłącznie orzeczeniom, ugodom sądowym, ugodom przed mediatorem (zatwierdzonym przez sąd), dokumentom urzędowym, które zostały wydane, zatwierdzone lub zawarte, sporządzone lub zarejestrowane po wejściu w życie omawianego rozporządzenia, czyli po 21 stycznia 2005 roku.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak można dochodzić roszczeń od kontrahenta z Unii Europejskiej.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- EUROPEJSKIEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO
- POSTĘPOWANIA W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU ZAPŁATY
- EUROPEJSKIEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWACH DROBNYCH ROSZCZEŃ