Mapy zagrożenia powodziowego pokażą, jakie tereny mogą zostać zalane przez dużą powódź.
Powstaną mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, które będą brane pod uwagę przez gminy przy tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego. Takie rozwiązanie zaproponowało Ministerstwo Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo wodne. Dzięki tym rozwiązaniom zostaną wprowadzone ograniczenia w budowaniu np. w okolicy wałów przeciwpowodziowych i na terenach zalewowych. Ponadto, gdy taki teren zostanie dopuszczony do zabudowy, to każdy będzie mógł zobaczyć na mapach, w jakim stopniu dany obszar narażony jest na ryzyko powodzi.
– Wdrożenie tych przepisów spowoduje opracowanie dokumentów planistycznych, jak i wstępnej oceny ryzyka powodziowego, określającej obszary, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi – mówi Leszek Karwowski, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.