W druku ZP-17 nie trzeba opisywać szczegółowo każdego z warunków udziału w postępowaniu, a wyłącznie wskazać, czy konkretny wykonawca spełnia czy nie warunki udziału w postępowaniu.
Reklama
Druk ZP-17, w którym zawarte są informacje o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, jest jednym z najważniejszych druków stanowiących załącznik do protokołu postępowania przetargowego.

Informacja o wadium

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 8 lipca 2008 r. uznała, że druk ZP-17 może także dokumentować, czy wykonawca wniósł wadium w postępowaniu. Oceny tego bowiem zamawiający dokonuje łącznie z oceną spełniania warunków udziału w postępowaniu (sygn. KIO/UZP 634/08). Wyrok ten został wydany na mocy następującego stanu faktycznego. Zamawiający prowadził przetarg nieograniczony na usługi kompleksowego utrzymania czystości i stanu sanitarno-epidemiologicznego oraz transportu odpadów komunalnych. Wybrał w procedurze najkorzystniejszą ofertę, o czym poinformował wykonawców. W druku ZP-17 stanowiącym informacje o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarto wzmiankę na temat tego, czy poszczególni wykonawcy spełniają niezbędne warunki określone w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Dodatkowo zaznaczono w nim, czy wykonawca złożył wadium. Po wyborze oferty, zamawiający otrzymał protest, w którym zarzucono mu naruszenie art. 96 prawa zamówień publicznych. Przepis ten wymaga od zamawiającego, by w trakcie postępowania sporządzał pisemny protokół zawierający określone przepisem informacje. Zamawiający oddalił protest, skutkiem czego wykonawca złożył odwołanie. Wskazał w nim, że w druku ZP-17 zamawiający powinien odrębnie ująć wszystkie warunki udziału w postępowaniu – zarówno wynikające z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych, jak i szczegółowo ustalone przez niego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.W odwołaniu zamieszczono również informację, że nie jest właściwą praktyką zamieszczenie w druku ZP-17 informacji o wniesieniu wadium.
Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, że wypełniony przez zamawiającego druk ZP-17 jako warunki udziału w postępowaniu wymieniał:
● właściwe zabezpieczenie oferty wymaganym wadium oraz
● spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych.Szczegółowość protokołu

Krajowa Izba Odwoławcza nie poparła twierdzenia, że takie wypełnienie druku przez zamawiającego naruszało przepisy ustawy, które nie wskazują sposobu wypełniania protokołu postępowania, nie precyzują, jak uszczegółowić w protokole poszczególne czynności. Celem prowadzenia protokołu postępowania jest nie tylko realizacja zasady pisemności postępowania (dokumentowanie czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu), ale też zasada jawności. Protokół wraz z załącznikami ma umożliwiać wykonawcom kontrolę prawidłowości czynności zamawiającego. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że zamawiający, zamieszczając w druku ZP-17 syntetyczną, o charakterze ogólnym, informację o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, nie naruszył przepisów. Zamieszczenie na druku ZP-17 informacji o wniesieniu wadium nie było czymś nieprawidłowym. Artykuł 24 ust. 2 pkt 4 p.z.p. nakazuje zamawiającemu wykluczenie wykonawcy, który nie wniósł wadium. Zamawiający bada fakt wniesienia wadium łącznie z oceną spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu. Niezamieszczenie zatem informacji na temat wadium w druku ZP-17 jest logicznie uzasadnione, zwłaszcza w sytuacji, gdy protokół postępowania nie przewiduje zamieszczenia informacji dotyczącej wadium w innym miejscu.

Wypełnienie druk ZP-17

Z przytoczonych wyżej wątpliwości czy zarzutów sformułowanych w odwołaniu do Krajowej Izby Odwoławczej wynika kolejny ważki problem – w jakim czasie wypełniać druk ZP-17 i kiedy jest to konieczne? Jeśli okaże się np., że jeden z wykonawców nie udokumentował doświadczenia i wezwany został do uzupełnienia dokumentów, to czy w tym momencie wypełniać druk ZP-17? Sam fakt złożenia niewystarczających oświadczeń nie przesadza o niespełnieniu wymogów postępowania, jeśli możliwe jest wezwanie wykonawcy do ich uzupełnienia. Nie ma potrzeby uzupełniania, czy wypełniania przedmiotowego druku sukcesywnie. Choć oczywiste jest, że dopiero po uzupełnieniu (lub nie) dokumentów można zakreślić odpowiednią formułkę – spełnia lub nie spełnia.
Odmienne postępowanie doprowadziłoby do absurdu, gdyż dla każdego wykonawcy, który nie zawarł dokumentów wymaganych przez zamawiającego, trzeba by tworzyć druk ZP-17, w którym zaznaczyć należy, że nie spełnia on wymagań postawionych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie po uzupełnieniu dokumentów stworzyć kolejny druk ZP-17, w którym już ten wykonawca spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Istnieje przecież kolejny druk ZP-18, w którym wskazuje się nazwy i adresy wykonawców wykluczonych z postępowania, który czytany wraz z drukiem ZP-17 uzupełnia jego treść oraz daje pełny obraz podjętych przez zamawiającego w toku postępowania czynności.
gp@infor.pl
PODSTAWA PRAWNA
● Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).