Druk ZP-17, w którym zawarte są informacje o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, jest jednym z najważniejszych druków stanowiących załącznik do protokołu postępowania przetargowego.

Informacja o wadium

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 8 lipca 2008 r. uznała, że druk ZP-17 może także dokumentować, czy wykonawca wniósł wadium w postępowaniu. Oceny tego bowiem zamawiający dokonuje łącznie z oceną spełniania warunków udziału w postępowaniu (sygn. KIO/UZP 634/08). Wyrok ten został wydany na mocy następującego stanu faktycznego. Zamawiający prowadził przetarg nieograniczony na usługi kompleksowego utrzymania czystości i stanu sanitarno-epidemiologicznego oraz transportu odpadów komunalnych. Wybrał w procedurze najkorzystniejszą ofertę, o czym poinformował wykonawców. W druku ZP-17 stanowiącym informacje o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarto wzmiankę na temat tego, czy poszczególni wykonawcy spełniają niezbędne warunki określone w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Dodatkowo zaznaczono w nim, czy wykonawca złożył wadium. Po wyborze oferty, zamawiający otrzymał protest, w którym zarzucono mu naruszenie art. 96 prawa zamówień publicznych. Przepis ten wymaga od zamawiającego, by w trakcie postępowania sporządzał pisemny protokół zawierający określone przepisem informacje. Zamawiający oddalił protest, skutkiem czego wykonawca złożył odwołanie. Wskazał w nim, że w druku ZP-17 zamawiający powinien odrębnie ująć wszystkie warunki udziału w postępowaniu – zarówno wynikające z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych, jak i szczegółowo ustalone przez niego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.W odwołaniu zamieszczono również informację, że nie jest właściwą praktyką zamieszczenie w druku ZP-17 informacji o wniesieniu wadium.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, że wypełniony przez zamawiającego druk ZP-17 jako warunki udziału w postępowaniu wymieniał:

● właściwe zabezpieczenie oferty wymaganym wadium oraz

● spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych.