W jaki sposób wykonawca może skorzystać z doświadczenia i potencjału innych podmiotów? Jakie są nowe zasady wykluczania wykonawców z postępowania? Na co należy zwrócić szczególną uwagę?
Reklama
Nowe przepisy (dodany ust. 2a w art. 26 p.z.p.) jednoznacznie określają, że warunki udziału w postępowaniu muszą być potwierdzone na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do postępowania, potwierdzając przyjętą już wcześniej praktykę w tym zakresie. Bardzo ważną nowością jest rozwiązanie przewidujące możliwość potwierdzenia spełniania wszystkich warunków udziału w postępowaniu poprzez wskazanie na potencjał podwykonawców (dodany ust. 2b w art. 26 p.z.p.). Wykonawca będzie mógł bowiem polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów. W praktyce oznacza to, że jeśli zainteresowany wykonawca sam nie spełnia warunków postawionych przez zamawiającego, to nie musi zawiązywać konsorcjum, wystarczy, jeśli umówi się z odpowiednim podwykonawcą. Powyższe nie obejmuje jednak uprawnień i zdolności ekonomicznej. Trzeba też zwrócić uwagę na wyłom od zasady, że potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu są wyłącznie dokumenty określone w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 87, poz. 605). Przy czym wyjątek dotyczy tylko dokumentów odnoszących się do sytuacji finansowej i ekonomicznej (dodany ust. 2c w art. 26 p.z.p.). W uzasadnionych przypadkach wykonawca zamiast np. informacji z banku potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową będzie mógł okazać inny dokument, np. prywatne zobowiązanie do udzielenia pożyczki.
W zakresie przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na zmianę art. 24 ust. 2 p.z.p. W myśl tego przepisu wykluczenie wykonawcy nastąpi, gdy nie wniesie on wadium. Przy czym rozróżnia się trzy sytuacje: niewniesienia go do terminu składania ofert, na wydłużony okres związania ofertą oraz po przywróceniu do postępowania w wyniku wniesionych środków ochrony prawnej, a także w przypadku niewyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą. Ponadto trzeba podkreślić, że zgodnie ze zmienionym art. 24 ust. 2 pkt 3 p.z.p. wykluczenie nastąpi nie tylko w przypadku podania przez wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik postępowania, ale wystarczy, że będą to informacje, które mogą mieć wpływ na jego wynik. Jeśli więc wykonawca przekazał nieprawdziwe informacje dotyczące wykonania określonej dostawy, posiadania osób lub ich kompetencji, istnienia określonych parametrów itp., to automatycznie powinien zostać wykluczony z postępowania bez wzywania do uzupełnienia dokumentów.

Rafał Zygmunt, radca prawny prowadzący indywidualną praktykę w Warszawie