Zamawiający niejednokrotnie umożliwiają wykonawcy wcześniejsze rozwiązanie umowy w drodze jednostronnego wypowiedzenia, jednak obciążają go wówczas obowiązkiem zapłaty kary umownej. Jeżeli prawo wypowiedzenia umowy z okresem wypowiedzenia umożliwiającym drugiej stronie dostosowanie się do nowej sytuacji przysługuje obu stronom, to rozwiązanie takie jest jak najbardziej celowe. Ale obciążanie karą pieniężną stronę, która ją rozwiązuje, nie jest właściwe. Takie rozwiązanie prowadziłoby do trudnych do zaakceptowania sytuacji. Jeśli chodzi o ewentualny braku klauzuli waloryzacyjnej w umowie w systemie zamówień publicznych, dopuszczalne jest zawarcie takiej klauzuli zwłaszcza przy umowach wieloletnich. Jednak regułą jest zawieranie umów z nominalnie określoną kwotą wynagrodzenia za udzielone zamówienie.

Braki w umowie

Jeżeli przedmiotem zamówienia jest usługa mająca być świadczona np. przez kilka lat, należy zapewnić sobie możliwość wypowiedzenia umowy z uwagi na nierzetelne wykonywanie przez którąś ze stron jej postanowień. Ewidentnym błędem będzie:

● brak w projekcie umowy postanowień, które umożliwiałyby rozwiązanie umowy przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia bez obciążenia karą pieniężną;

● brak w projekcie umowy postanowień umożliwiających coroczną waloryzację wynagrodzenia wykonawcy o wzrost wskaźnika wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wykonawca powinien zawsze domagać się wprowadzenia do umowy tzw. klauzul waloryzacyjnych. Coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może wpłynąć znacznie na wysokość kosztów świadczenia usług. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 5 sierpnia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 754/08) uznała, że zarówno zamawiający, jak i wykonawca powinni mieć możliwość wypowiedzenia umowy w sprawie zamówienia publicznego bez konieczności płacenia kar umownych, jeśli przyczyna wypowiedzenia nie leży po stronie, która chce wypowiedzieć zawartą umowę.