Agnieszka Chylińska

prawnik z kancelarii Wierzbowski Evershed

Nowelizacja specustawy o Euro 2012 wprowadza jedną decyzję administracyjną w sprawie procesu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012, podziału nieruchomości oraz wywłaszczenia, zamiast dotychczasowych trzech. Nowelizacja przyznaje także podmiotom realizującym przedsięwzięcia prawo wyboru trybu przygotowania inwestycji pomiędzy przepisami tzw. specustawy drogowej, lotniskowej oraz o Euro 2012.

Nowelizacja ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju mistrzostw Europy w piłce nożnej umożliwia uproszczenie procedur administracyjnych, a w zamierzonym efekcie przyspieszenie etapu nabywania nieruchomości pod inwestycje. Do najważniejszych zmian tej nowelizacji należy objęcie procesu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012, podziału nieruchomości oraz wywłaszczenia jedną decyzją. Sprecyzowano zasady postępowania w sytuacji, gdy tylko część nieruchomości zostanie wywłaszczona. Oddzielono kwestie wywłaszczenia od kwestii zapłaty odszkodowania. Wypłata odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości będzie się odbywała na warunkach korzystniejszych, niż wycena rzeczoznawców, dzięki wprowadzeniu systemu specjalnych bonusów.

W związku ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją podmioty realizujące przedsięwzięcia Euro 2012 będą zobowiązane do wywłaszczenia na żądanie właściciela. Wywłaszczenie to będzie polegało na obowiązku nabycia części nieruchomości pozostałej po wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w sytuacji, gdy część nieruchomości, pozostała po wywłaszczeniu, straciłaby dla właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości swoją dotychczasową użyteczność.

Nowelizacja specustawy o Euro 2012 wprowadza też zmianę w zakresie dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Oprócz dotychczas wymaganych dokumentów wnioskodawca powinien przedstawić także opisu zmian w dotychczasowej infrastrukturze terenu, mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, oznaczenia nieruchomości lub ich części według katastru nieruchomości oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Ważną zmianą jest także to, że do wniosku należy dołączyć opinie właściwych organów, zamiast dotychczasowych uzgodnień. Przy czym właściwe organy będą miały 30 dni na wydanie stosownej opinii.

Nowelizacja przyznaje także podmiotom realizującym przedsięwzięcia Euro 2012 prawo wyboru trybu przygotowania inwestycji pomiędzy przepisami tzw. specustaw: drogowej, lotniskowej oraz o Euro 2012. Za wyborem specustaw drogowej czy lotniskowej może przemawiać fakt, iż decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej czy lotniskowej, w odróżnieniu od decyzji o lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012, zatwierdzają również projekt budowlany. Tak więc uzyskanie decyzji, o której mowa wyżej, stanowi uzyskanie pozwolenia na budowę w rozumieniu – Prawa budowlanego. W przypadku specustawy o Euro 2012 podmioty realizujące przedsięwzięcia Euro 2012 zobowiązane będą do wystąpienia o pozwolenie na budowę, przy czym z dniem wydania decyzji lokalizacyjnej podmioty realizujące przedsięwzięcia Euro 2012 uzyskują prawo dysponowania wywłaszczonymi nieruchomościami na cele budowlane. Ponadto, zarówno w specustawie drogowej, jak i lotniskowej, przewidziano możliwość ukarania organu administracyjnego (wojewody), jeżeli ten w odpowiednim terminie (90 lub 95 dni) nie wyda odpowiedniej decyzji, karą pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Zaletą specustawy o Euro 2012 jest etap negocjacji odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości z dotychczasowymi właścicielami – użytkownikami wieczystymi. Specustawy drogowa oraz lotniskowa nie przewidują tego etapu, ponieważ wysokość odszkodowania ustalana jest na bieżąco, w drodze decyzji administracyjnej.