Wypadki drogowe z udziałem zwierząt, zarówno gospodarskich, jak i dzikich, nie należą do rzadkości. Te nieprzyjemne sytuacje drogowe nakładają określone obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 45 prawa o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.) zabrania się pozostawiania na drodze przedmiotów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu ruchu. Oznacza to, że zabite w wyniku kolizji lub wypadku zwierzę należy usunąć z drogi. Teoretycznie może to zrobić każdy. Problem pojawia się wtedy, gdy jest to duże zwierzę, np. łoś czy krowa. W takiej sytuacji o zaistniałym zdarzeniu należy powiadomić odpowiednie służby odpowiedzialne za zarządzania danym odcinkiem drogi. W zależności od kategorii drogi będzie to albo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zarządca drogi wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej. Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych do zarządcy drogi należy utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą. Dotyczy to również obowiązku utrzymania porządku i czystości na drodze.

Gminy mają zapewniać czystość i porządek na swoim terenie i tworzyć warunki niezbędne m.in. do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałać z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie.

Obowiązki gminy

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do podstawowych zadań gminy w zakresie zapewnienia porządku i czystości na jej terenie należy zapewnienie zbierania, transportu i utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt. Jak wynika z art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt, chodzi tu o zwierzęta utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza (domowe) lub gospodarskie, o których mowa w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone, a ustalenie ich właściciela nie jest możliwe.

Zbieraniem, transportem i utylizacją zwłok zwierząt bezdomnych nie musi zajmować się sama gmina. Czynności te może wykonywać również przedsiębiorca, posiadający wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zezwolenie. Większość gmin posiada podpisane umowy z zakładami prowadzącymi odbiór i utylizację padłych zwierząt gospodarskich czy domowych, a koszty związane z tymi działaniami obciążają ich właścicieli.