Przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne wymaga uzyskania zgody albo Ministerstwa Rolnictwa, albo Ministerstwa Środowiska, albo marszałka województwa. Wyrażenie zgody następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Należności za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej wkrótce określane będą kwotowo, zamiast płatności uzależnionych od ceny ziarna żyta.
Na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgoda i wniosek