Samorządy gminne mogą otrzymać dofinansowanie na rozwój ruchu turystycznego oraz na stworzenie tzw. produktu turystycznego. Dotacje są udzielane również na rozwój infrastruktury turystycznej. Wysokość dofinansowania wynosi do 75 proc. kosztów kwalifikowanych.
W ramach obecnych unijnych programów operacyjnych 2007-2013 pulę pieniędzy na rozwój turystyki uwzględniono zarówno na poziomie krajowym - Działanie 6.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), jak i w regionalnych programach operacyjnych (RPO) poszczególnych województw.
Ze względu na listę zaakceptowanych już do realizacji projektów w PO IG środki dostępne są przede wszystkim na poziomie regionalnym w ramach RPO. Pieniądze w ramach programów regionalnych można pozyskać m.in. na rozwój infrastruktury turystycznej, informację turystyczną, rozwój produktu turystycznego. Ważna jest aktywność lokalnych grup działania, które mają duży wpływ na rozwój produktów turystycznych dzięki funduszom z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich (PROW).

Turystyka na wsi

Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie pomoc finansową mogą otrzymać w ramach PROW, o ile przedsięwzięcia będą realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 5 tys. mieszkańców. Pomoc jest oferowana w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi.
Dotacje można przeznaczyć na budowę, przebudowę, remont lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne i rekreacyjne służące do turystyki wyczynowej. Przedsięwzięcia mogą polegać np. na budowie skansenów, muzeum sztuki ludowej, ośrodka sportowego.
Wsparcie otrzymają projekty budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych oraz zachowania dziedzictwa turystycznego, w tym tworzenie szlaków lub ścieżek do uprawiania turystyki.
Wsparcie finansowe można pozyskać na przedsięwzięcia związane z odnową, eksponowaniem lub konserwacją lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejscami pamięci.
Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł, do 2013 r., tj. do czasu trwania PROW. Natomiast minimalna wartość wsparcia wynosi 25 tys. zł. W obu przypadkach nie więcej niż 75 proc. kosztów kwalifikowanych.Inne programy

We wszystkich RPO istnieje możliwość otrzymania dotacji na rozwój infrastruktury turystycznej, rozwój infrastruktury kultury, dziedzictwa narodowego, promocję kultury oraz promocję walorów przyrodniczych regionu i gminy.
W ramach RPO wspierane są przedsięwzięcia podwyższające poziom atrakcyjności turystycznej regionu i gminy. Pomoc jest udzielana na budowę, przebudowę, remont i modernizację infrastruktury turystyki: wodnej, przyrodniczej, miejskiej, uzdrowiskowej, targowej, kongresowej, górskiej i zimowej. Dotacje można pozyskać na rozwój infrastruktury dla potrzeb aktywnych form turystyki, budowę i modernizację ścieżek rowerowych oraz szlaków turystycznych. Za częściowo unijne pieniądze samorządy gminne mogą budować parkingi dla turystów i wypożyczalnie sprzętu.
W większości przypadków maksymalny poziom dofinansowania wynosi 75 proc. kosztów kwalifikowanych.
Samorządy gminne na rozwój infrastruktury związanej z turystyką mogą pozyskać dotacje także w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w działaniach:
● 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz
● 11.2 - Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury.
Dofinansowanie samorządom gminnym jest oferowane również w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
Program jest adresowany do samorządów z woj.: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.
Pomoc można pozyskać w ramach działań:
● 3.2 - Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej,
● 5.1 - Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki,
● 5.2 - Trasy rowerowe.