Jakie warunki musi spełnić wyborca, aby ustanowić swojego pełnomocnika do głosowania? Kto może nim zostać? Jakie są obowiązki władz samorządowych w tym zakresie?
Ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach, umożliwiają przepisy ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r., nr 47, poz. 544, z późn. zm.). Szczegółowe zasady, w tym sprawy dotyczące sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania, precyzuje zaś rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 21 kwietnia 2010 r.(Dz.U. nr 66, poz. 426). Pełnomocnictwo do głosowania może obejmować przede wszystkim głosowanie w dniu pierwszego. Taka sytuacja będzie możliwa, gdy akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony przed dniem pierwszego głosowania. Możliwe jest również uzyskanie pełnomocnictwa do głosowania tylko w II turze wyborów. Jest to możliwe, gdy akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony po dniu pierwszego głosowania.
Z prawa ustanowienia swojego pełnomocnika będzie mógł skorzystać wyborca, który przez właściwy organ orzekający został zaliczony do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Z takich uprawnień będą mogły skorzystać także osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat. Z kolei realizowanie praw wyborczych za pośrednictwem pełnomocnika będzie wyłączone w przypadku głosowania odbywającego się w obwodach głosowania utworzonych: w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych czy aresztach śledczych.