Jeszcze tylko w czwartek osoby, które chcą głosować w kraju, ale poza miejscem stałego zamieszkania, mogą dopisać się do spisu wyborców w gminie, gdzie przebywają. W czwartek mija też termin składania wniosków w sprawie głosowania przez pełnomocnika.

Wybory prezydenckie zostały zarządzone przez marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego na 20 czerwca. Jeśli w I turze żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50-procentowego poparcia, 4 lipca odbędzie się druga tura głosowania.

Osoby, które 20 czerwca chcą zagłosować w wyborach prezydenckich, ale przebywają poza miejscem stałego zamieszkania, mogą jeszcze tylko w czwartek dopisać się do spisu wyborców w gminie, gdzie przebywają. W tym samym miejscu będą mogły oddać głos także w ewentualnej II turze. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców może złożyć także osoba nigdzie nie zameldowana.

Z kolei 18 czerwca 2010 r. upływa termin składania wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania przez wyborców którzy zamierzają zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców. Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

W czwartek mija również termin składania wniosków przez osoby niepełnosprawne i starsze w sprawie głosowania przez pełnomocnika wyborczego. Jest to możliwe po raz pierwszy w tegorocznych wyborach.

Do skorzystania z pełnomocnika wyborczego mają prawo wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, a także posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I i II gru?? inwalidów. Również osobom, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, w oddaniu głosu będzie mógł pomóc pełnomocnik.

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika trzeba złożyć do wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta. Sam akt pełnomocnictwa może być sporządzony nie w urzędzie, ale w domu wyborcy, który chce oddać głos przez pełnomocnika, lub w innym miejscu wskazanym we wniosku.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania, albo wyborca posiadający zaświadczenie o prawie do głosowania.

Można być pełnomocnikiem najwyżej dwóch osób niepełnosprawnych pod warunkiem, że jedną z nich jest ktoś z bliskiej rodziny lub osoba, którą pełnomocnik prawnie się opiekuje.