MACIEJ CHMIELOWSKI o obowiązkach świadczących usługi telekomunikacyjne - Operator w żadnym przypadku nie może zerwać z nami umowy bez uprzedniego poinformowania o takim zamiarze. Co więcej, umowa powinna dokładnie określać, kiedy może zostać rozwiązana.
ADAM MAKOSZ:
Czy operator może zerwać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, gdy będziemy zalegali z płatnościami, i nie poinformować nas o tym?
MACIEJ CHMIELOWSKI*:
Rzecz jasna nic nie zwalnia konsumentów z obowiązku opłacania rachunków telefonicznych. W przypadku zaległości operator ma prawo rozwiązać umowę z dłużnikiem. Nie może jednak tego zrobić ze skutkiem natychmiastowym, bez wcześniejszej informacji. Powinien powiadomić abonenta o zaległościach, np. wysyłając mu wezwanie do zapłaty, i wyznaczyć dodatkowy termin na ich uregulowanie. Dopiero w przypadku dalszych opóźnień może rozwiązać kontrakt.
Jakie jest stanowisko sądów konsumenckich w tych spornych sprawach?
Stanowisko UOKiK w tej sprawie poparł 28 kwietnia 2010 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (wyrok w sprawie klauzul stosowanych przez spółkę P4, operatora sieci komórkowej Play). W przypadku uprawomocnienia się wyroku sądu takie postanowienia zostaną wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. Od tej chwili operatorzy będą musieli wykreślić je z umów.
Czy jest to jednak dopuszczalne w innych przypadkach, np. w razie łamania postanowień umowy?
Operator w żadnym przypadku nie może zerwać z nami umowy bez uprzedniego poinformowania o takim zamiarze. Co więcej, umowa powinna dokładnie określać, kiedy może zostać rozwiązana. Zakwestionowaliśmy już postanowienia, które nie precyzowały takich przypadków, a jedynie mówiły o bliżej nieokreślonych działaniach na szkodę operatora. Stosowanie przez operatorów zakazanych postanowień staje się zabronione po uprawomocnieniu się wyroku sądu i wpisaniu ich do rejestru klauzul niedozwolonych.
Gdzie może się zwrócić konsument, który padł ofiarą takich nieuczciwych praktyk?
W przypadku każdego sporu z przedsiębiorcą konsumenci mogą skorzystać z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Abonenci mogą się również zwrócić do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który zajmuje się rozwiązywaniem sporów z przedsiębiorcami poprzez postępowania mediacyjne, jak również przed działającym przy prezesie UKE sądem polubownym.
W przypadku podejrzenia, że przedsiębiorcy stosują praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, można oczywiście zawiadomić także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
*Maciej Chmielowski
z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów