Nowe przepisy generalnie zabraniają palenia wyrobów tytoniowych na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej, a także w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione. Na tym nie koniec. Nowelizacja zabrania palenia wyrobów tytoniowych również na terenie uczelni, w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego, a także w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.

Zgodnie z nowelizacją zabrania się palenia wyrobów tytoniowych w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych, na przystankach komunikacji publicznej oraz w pomieszczeniach obiektów sportowych. Ponadto znowelizowane przepisy zabraniają palenia wyrobów tytoniowych w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci, a także w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Odpowiednie oznaczenia

Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, powinien umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub w środku transportu.

Właściciel lub zarządzający może wyłączyć spod wspomnianego zakazu indywidualne pokoje w obiektach służących celom mieszkalnym.

Nowe przepisy przewidują, że minister obrony narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych i minister sprawiedliwości określą, w drodze rozporządzeń, szczegółowe warunki używania wyrobów tytoniowych na terenie podlegających im obiektów oraz środków przewozu osób, uwzględniając potrzebę zachowania miejsc pracy, nauki i służby jako stref wolnych od dymu tytoniowego oraz ochrony niepalących przed dymem tytoniowym.

Wyznaczenie palarni

Zgodnie z nowymi przepisami, właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnię:

● w domach pomocy społecznej lub domach spokojnej starości,

● w hotelach,

● w obiektach służących obsłudze podróżnych,

● na terenie uczelni,

● w pomieszczeniach zakładów pracy,

● w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.

Właściciel lub zarządzający lokalem gastronomiczno-rozrywkowym z co najmniej dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji może wyłączyć spod wspomnianego na wstępie zakazu palenia wyrobów tytoniowych zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne, wyposażone w wentylację zapewniającą, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.

Zakaz sprzedaży

Zgodnie z nowymi przepisami zabroniona jest sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom do lat 18. W miejscu sprzedaży wyrobów tytoniowych umieszcza się widoczną i czytelną informację o treści: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)”.

Znowelizowana ustawa zabrania również sprzedaży detalicznej wyrobów tytoniowych w systemie samoobsługowym, z wyjątkiem sklepów wolnocłowych.

Oprócz tego zabrania się eksponowania w punktach sprzedaży przedmiotów imitujących opakowania wyrobów tytoniowych.