W celu otrzymania dofinansowania na rozwój turystki na swoim terenie gmina musi posiadać odpowiedni program jej rozwoju. Powinna też stworzyć produkt turystyczny. Możliwości finansowania ze środków europejskich samorządy powinny poszukiwać przede wszystkim w regionalnych programach operacyjnych (RPO) przygotowanych dla poszczególnych województw. Z kolei na terenach wiejskich inwestycje te wspierane są z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Niestety obecnie nie ma środków na dofinansowanie projektów z zakresu turystyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ).

Współpraca lokalna

Zdaniem ekspertów pomysły na rozwój turystyki powinny się opierać na dokładnej analizie możliwości i walorów samorządu odpowiednio na poziomie lokalnym, subregionalnym i regionalnym. Ponadto powinny być kompleksowe. Dotyczy to zarówno projektów twardych – inwestycyjnych, jak i miękkich – promocyjnych, szkoleniowych.

Gmina poszukując środków związanych z finansowaniem rozwoju ruchu turystycznego, powinna połączyć siły z lokalną organizacją turystyczną (LOT), która jako stowarzyszenie integruje firmy turystyczne, hotele, motele, zajazdy wokół konkretnej atrakcji turystycznej. Jednocześnie w miastach coraz częściej działają także inne branżowe organizacje turystyczne, które mogą dodatkowo wspierać działania samorządów na rzecz rozwoju turystyki lokalnej i regionalnej. Zarówno LOT, jak i pozostałe organizacje turystyczne powinny brać czynny udział w promocji turystyki w gminie, w przyciąganiu turystów krajowych i zagranicznych oraz w tworzeniu lub propagowaniu produktu turystycznego.

Dodatkowo lokalna organizacja turystyczna może wspomóc samorząd w pozyskaniu innych źródeł finansowania poprzez wkład własny w projekty grantowe i dotacyjne np. z urzędu marszałkowskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.