Z systemu dozoru elektronicznego będą mogli skorzystać skazani na karę do roku pozbawienia wolności. Dotychczas z elektronicznych bransolet mogli używać skazani na karę do 6 miesięcy więzienia.
Pełniący obowiązki prezydenta RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o odbywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego. Dzięki zmianie liczba skazanych, którzy będą mogli ubiegać się o ta-ki rodzaj kary, wzrośnie czterokrotnie i wyniesie 11 400 osób.
Dozorem zostaną objęci również pijani rowerzyści oraz osoby odbywające kary zastępcze z powodu niezapłaconych alimentów bądź grzywny.
Zanim właściwy sąd penitencjarny zadecyduje o tym, czy skazany będzie mógł odbyć karę w systemie dozoru elektronicznego, dokona indywidualnej oceny sytuacji skazanego.
Pod uwagę będą brane cechy osobowościowe osoby, która chce skorzystać z dozoru elektronicznego, oraz charakter popełnionego przestępstwa. Osoba, która otrzyma pozytywną prognozę kryminologiczną, będzie musiała złożyć wniosek o zgodę na odbywanie kary w domu z elektroniczną bransoletą na nodze, wskazać właściciela lub zarządcę lokalu, w którym będzie przebywać, oraz przedłożyć zgodę domowników na odbywanie kary wśród nich.
W ten sposób z systemu dozoru elektronicznego nie będą mogli skorzystać ci, którzy zostali skazani za przemoc w rodzinie. Warunki w domu skazanego oceni kurator. Brane będzie również pod uwagę to, czy w miejscu pobytu skazanego jest zasięg telefonii GSM.
Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.