Jaki skutek powoduje wpis na listę wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu?
Reklama
W myśl art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania.
Podstawa wykluczenia wykonawcy z postępowania nie wiąże się obecnie z samym wyrządzeniem przez wykonawcę szkody na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia publicznego. Aby wykluczyć wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte 24 października 2008 r. lub w terminie późniejszym, musi zostać spełniona dodatkowa przesłanka w postaci wydania prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego szkodę w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. Tym samym obecnie to wydanie przez sąd prawomocnego orzeczenia stwierdzającego szkodę, a nie samo wyrządzenie szkody stanowi przesłankę do wykluczenia wykonawcy z postępowania.
Stosownie natomiast do art. 24a ustawy – Prawo zamówień publicznych niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia, o którym stanowi art. 24 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, zamawiający zobowiązany jest do przekazania jego odpisu prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, w celu niezwłocznego zaktualizowania na stronie internetowej urzędu wykazu wykonawców, którzy wyrządzili szkodę.
Ponadto stosownie do art. 154 pkt 5a) prezes Urzędu Zamówień Publicznych został zobowiązany do prowadzenia, ogłaszania i aktualizowania na stronie internetowej urzędu wykazu wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu. Ponieważ orzeczenia, o których stanowi art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, nie są wydawane w postępowaniu karnym lecz cywilnym, nie są podstawą dokonania jakiegokolwiek wpisu do Krajowego Rejestru Karnego.
Zarówno przepis art. 24a, jak i art. 154 pkt 5a ustawy stanowią dopełnienie zasady wyrażonej w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy. Dlatego też obowiązek umieszczania na stronie internetowej urzędu wykazu wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, powinien mieć miejsce w odniesieniu do wykonawców, w stosunku do których powyższe orzeczenia zapadły w okresie, o którym stanowi art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy.
W związku z powyższym należy stwierdzić, iż umieszczenie danego wykonawcy przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w wykazie, o którym stanowi art. 154 pkt 5a) ustawy, prowadzonym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, ma charakter informacyjny i jedynie potwierdza, że zachodzi w stosunku do niego podstawa wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Na podstawie opinii prawnej zamieszczonej na stronie www.uzp.gov.pl