Wizualizacja strony

Zgodnie z przepisami organy władzy publicznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego, powinny prowadzić strony podmiotowe BIP w formie odrębnych stron www. W przypadku gdy zobowiązany organ posiada własną stronę www, stronę podmiotową BIP utworzoną przez ten podmiot wydziela się z tej strony przez umieszczenie na stronie głównej www linku zawierającego logo BIP, umożliwiającego bezpośredni dostęp do podmiotowej strony BIP. Warto pamiętać, że strona www np. gminy czy powiatu może być jednocześnie stroną podmiotową BIP, jeżeli spełnia wszystkie wymogi ustawy i rozporządzenia. Dodatkowo na stronach podmiotowych BIP umieszcza się czytelny link do strony głównej BIP oraz do strony głównej istniejącego internetowego serwisu informacyjnego podmiotu. Strona podmiotowa BIP zawiera w szczególności:

1) logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;

2) adres redakcji strony podmiotowej BIP;

3) imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP;

4) instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP;

5) menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie:

a) informacji publicznych, a w szczególności takich, których publikacja leży w interesie publicznym, zaspokaja potrzeby obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego lub przyczynia się do polepszenia działalności podmiotu udostępniającego informacje,

c) informacji publicznych przeznaczonych do publikacji w BIP na podstawie przepisów odrębnych;

6) moduł wyszukujący.

Równocześnie strona podmiotowa BIP nie może zawierać reklam.

Administrator strony

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie biuletynów informacji publicznej jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za:

● przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji;

● dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronach podmiotowych BIP.

Osoby te mają dostęp do modułu administracyjnego strony podmiotowej BIP na podstawie mechanizmów identyfikacji i autoryzacji nadzorowanych przez administratora strony podmiotowej BIP.

Równocześnie strony BIP muszą być wyposażone w mechanizm dziennika, w którym odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP oraz próby dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione. Dzienniki dla tych stron prowadzone są w sposób automatyczny. Do obowiązków administratorów stron BIP należy kontrola dzienników, w odniesieniu do podlegających im stron, w każdy dzień powszedni. Dodatkowo ich zadaniem jest ochrona tych stron. Zapewnić to ma odpowiedni moduł bezpieczeństwa, a więc programowe lub sprzętowo-programowe rozwiązanie techniczne uniemożliwiające zniszczenie lub modyfikację informacji publicznych zawartych w BIP przez osoby nieuprawnione. Z drugiej strony informacje zgromadzone w bazie danych stron BIP kopiuje się na odrębne informatyczne nośniki informacji nie później niż dobę po zaistnieniu zmiany treści tych informacji. Jeżeli zmiany treści zachodzą częściej niż raz na dobę, informacje kopiuje się na odrębne informatyczne nośniki informacji raz na dobę. Strony BIP muszą również zawierać rozwiązania chroniące je przed celowym spowolnieniem lub uniemożliwieniem dostępu do zasobów tych stron. Rozporządzenie za zapewnienie ciągłości dostępu do informacji zgromadzonych na stronie głównej BIP czyni odpowiedzialnego ministra właściwego do spraw informatyzacji. Z kolei za ciągłość dostępu do informacji zgromadzonych na stronach podmiotowych BIP gmin powiatów czy województw odpowiedzialne są te jednostki. W konsekwencji w przypadku awarii brak dostępności strony głównej BIP dla odwiedzającego stronę nie powinien być dłuższy niż ośmiu godzin, a jeżeli chodzi o strony BIP samorządów, 24 godziny.