Nowelizacja specustawy o Euro 2012, która weszła w życie 15 października 2009 r., przewidziała uproszczone procedury pozyskiwania gruntów potrzebnych pod inwestycje związane z organizacją w Polsce mistrzostw Europy w piłce nożnej. Zgodnie z tą nowelizacją decyzję o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć, na wniosek spółki celowej lub innego właściwego podmiotu, wydaje wojewoda. Na wydanie swojej decyzji ma on jeden miesiąc od złożenia wniosku.

Decyzja lokalizacyjna

O wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 wojewoda zawiadamia wnioskodawcę, właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem na adres wskazany w katastrze nieruchomości oraz pozostałe strony, czyli np. osoby, na które inwestycja może oddziaływać. Zawiadomienie pozostałych stron następuje poprzez wywieszenie obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych dla lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej.
Wojewoda, wydając decyzję o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012, ma obowiązek zamieszczenia w niej:

● linii rozgraniczających teren;

● warunków technicznych realizacji przedsięwzięcia Euro 2012;

● warunków wynikających z prawnie chronionych potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa;

● wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich;

● zatwierdzonego podziału nieruchomości;

● oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego;

● określenie terminu wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń – nie może być on krótszy niż 30 dni