Rezygnacja z części ustnej egzaminu oraz zniesienie punktacji ujemnej za udzielenie nieprawidłowych odpowiedzi to tylko niektóre założenia projektu nowelizacji ustawy o licencji syndyka.

Egzamin uprawniający do wykonywania zawodu syndyka będzie się odbywał w formie pisemnej podobnie jak na aplikacje adwokackie, radcowskie i notarialne. Proponuje się także obniżenie progu punktowego zdawalności testu. Zgodnie z przepisami, aby otrzymać pozytywny wynik egzaminu, trzeba uzyskać aż 160 punktów, czyli 80 proc. prawidłowych odpowiedzi. Projektodawcy proponują wprowadzenie limitu jedynie 66 punktów, co daje wynik 66 proc. poprawnych rozwiązań. Prawidłowość odpowiedzi na pytania testowe oraz wykonanie zadania problemowego będzie oceniane według stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu.

W celu dostosowania egzaminu na licencję syndyka do rozwiązań przyjętych przy naborze na aplikacje prawnicze wprowadzono obowiązek ogłaszania do publicznej wiadomości wykazu tytułów aktów prawnych oraz zalecanej literatury, które będą podstawą pytań testowych. Kompetencja do jego ustalenia będzie należała do ministra sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii komisji przeprowadzającej egzamin. Ze względu na przeprowadzanie testów kilka razy w roku oraz zapis, że wykaz będzie publikowany tylko raz w ciągu tego okresu, minister na wniosek komisji będzie miał możliwość dokonania zmiany w jego treści nie później niż na 3 miesiące przed kolejnym egzaminem.

Projektodawcy przewidzieli przedłużenie o dodatkowe 18 miesięcy okresu przejściowego, w którym funkcję syndyka, bez konieczności uzyskania licencji, mogą pełnić osoby działające na podstawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 16 kwietnia 1998 r.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. Zmiany dotyczące zasad przeprowadzania egzaminu na licencję syndyka wejdą w życie z 1 stycznia 2011 r.

336 osób przystąpiło do egzaminu na licencję syndyka od 2008 roku